- Διαφήμιση -

Στους δρόμους οι μαθητές κατά του νέου εξεταστικού

Το συντονιστικό των μαθητών προγραμματίζει για τη Δευτέρα νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «είναι βαθιά γελασμένοι, εκεί στο Υπουργείο, αν νομίζουν πως θα δεχτούμε ένα νομοσχέδιο που κάνει χειρότερο το σχολείο μας»

Νέες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­α­ναγ­γέλ­λουν μαθη­τές με αιχ­μή το νέο εξε­τα­στι­κό σύστη­μα που θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή το επό­με­νο σχο­λι­κό έτος.

Το συντο­νι­στι­κό των μαθη­τών προ­γραμ­μα­τί­ζει  για τη Δευ­τέ­ρα νέα συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων ότι «είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι, εκεί στο Υπουρ­γείο, αν νομί­ζουν πως θα δεχτού­με ένα νομο­σχέ­διο που κάνει χει­ρό­τε­ρο το σχο­λείο μας».

Στην ανα­κοί­νω­σή τους με την οποία καλούν τους μαθη­τές να πάρουν απο­φά­σεις για συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση της Δευ­τέ­ρας, τονί­ζουν για τις αλλα­γές στο λύκειο και το σύστη­μα πρόσβασης:

«Με περισ­σό­τε­ρες εξε­τά­σεις, άρα και περισ­σό­τε­ρα φρο­ντι­στή­ρια για να τα βγά­λου­με πέρα. Με εξε­τά­σεις πανελ­λα­δι­κού τύπου, ακό­μα και για να πάρου­με απο­λυ­τή­ριο. Με αύξη­ση της ύλης των πανελ­λα­δι­κών εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των ακό­μα και για του χρό­νου. Με λιγό­τε­ρη γνώ­ση, λιγό­τε­ρη μόρφωση».

Δεν είναι τυχαίο, σημειώ­νει το Συντο­νι­στι­κό ότι «οι μόνοι που χαί­ρο­νται είναι οι μεγα­λο­φρο­ντι­στη­ριάρ­χες . Μάλι­στα, ο κ. Γαβρό­γλου, ο Υπουρ­γός της ‑κατά τα άλλα- Δημό­σιας και Δωρε­άν Παι­δεί­ας,  δήλω­σε: “Το  πρό­βλη­μα δεν είναι τα φρο­ντι­στή­ρια. Τα φρο­ντι­στή­ρια έχουν φερ­θεί με συνε­πή τρό­πο απέ­να­ντι στους μαθητές”…».
Τέλος, οι μαθη­τές στέλ­νουν μήνυ­μα στον υπουρ­γό Παι­δεί­ας και την κυβέρ­νη­ση: «Αν τολ­μή­σε­τε να κατα­θέ­σε­τε το νομο­σχέ­διο θα είμα­στε πολ­λοί και θα είμα­στε απέ­να­ντί σας! Είμα­στε αποφασισμένοι!».

 

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων