- Διαφήμιση -

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 342 υπαλλήλων Δ.Ε και Υ.Ε στην Αττική

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2019

Το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και  Αθλη­τι­σμού, που εδρεύ­ει στην Αθή­να της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, για την κάλυ­ψη επο­χι­κών ή παρο­δι­κών ανα­γκών, Μου­σεί­ων και Αρχαιο­λο­γι­κών Χώρων της Αθή­νας, ανα­κοι­νώ­νει την πρό­σλη­ψη με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρ­κειας και όχι πέραν της 31-12-2019, συνο­λι­κά τρια­κο­σί­ων σαρά­ντα δύο (342) ατό­μων και συγκε­κρι­μέ­να, ανά υπη­ρε­σία, έδρα και ειδι­κό­τη­τα, ως εξής:

165ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Ημε­ρη­σί­ων Φυλά­κων Αρχαιο­τή­των, για την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών, Αρχαιο­λο­γι­κοί Χώροι & Μου­σεία, Αθή­να Αττικής

20ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Νυχτο­φυ­λά­κων Αρχαιο­τή­των, για την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών, Αρχαιο­λο­γι­κοί Χώροι & Μου­σεία, Αθή­να Αττικής

6ΥΕ Βοη­θη­τι­κού Προ­σω­πι­κού-Καθα­ριό­τη­τας, για την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών, Αρχαιο­λο­γι­κοί Χώροι & Μου­σεία, Αθή­να Αττικής

100ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Ημε­ρη­σί­ων Φυλά­κων Αρχαιο­τή­των, για το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Αθή­να Αττικής

3ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Νυχτο­φυ­λά­κων Αρχαιο­τή­των, για το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Αθή­να Αττικής

1ΥΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Βοη­θη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Καθα­ριό­τη­τας, για το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Αθή­να Αττικής

39ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Ημε­ρη­σί­ων Φυλά­κων Αρχαιο­τή­των, για το Βυζα­ντι­νό & Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο, Αθή­να Αττικής

2ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Νυχτο­φυ­λά­κων Αρχαιο­τή­των, για το Βυζα­ντι­νό & Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο, Αθή­να Αττικής

3ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Ημε­ρη­σί­ων Φυλά­κων Αρχαιο­τή­των, για το Επι­γρα­φι­κό  Μου­σείο, Αθή­να Αττικής

3ΔΕ Φύλα­ξης-Πλη­ρο­φό­ρη­σης Ημε­ρη­σί­ων Φυλά­κων Αρχαιο­τή­των, για το Νομι­σμα­τι­κό  Μου­σείο, Αθή­να Αττικής.

Υπο­βο­λή αιτή­σε­ων συμ­με­το­χής: Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σουν την αίτη­ση με κωδι­κό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να τηνυπο­βά­λουν με όλα τα απα­ραί­τη­τα, κατά την προ­κή­ρυ­ξη, δικαιολογητικά,

είτε αυτο­προ­σώ­πως (09.00π.μ.-13.00μ.μ.), είτε με άλλο εξου­σιο­δο­τη­μέ­νο από αυτούς πρό­σω­πο, εφό­σον η εξου­σιο­δό­τη­ση φέρει την υπο­γρα­φή τους θεω­ρη­μέ­νη από δημό­σια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού & Αθλη­τι­σμού, Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Αρχαιο­τή­των και Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς, Κεντρι­κό Πρω­τό­κολ­λο, Μπου­μπου­λί­νας 20–22, Τ.Κ. 106 82, Αθή­να Αττικής,

είτε ταχυ­δρο­μι­κά με συστη­μέ­νη επι­στο­λή στα Γρα­φεία της Υπη­ρε­σί­ας μας στη διεύ­θυν­ση:

Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού & Αθλη­τι­σμού, Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Αρχαιο­τή­των και Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς, Γρα­φείο Πρω­το­κόλ­λου, Μπου­μπου­λί­νας 20–22, Τ.Κ. 106 82, Αθή­να Αττι­κής, ανα­γρά­φο­ντας στο φάκε­λο απο­στο­λής ότι πρό­κει­ται για αίτη­ση που αφο­ρά την ΣΟΧ1/2019 Ανα­κοί­νω­ση Πρό­σλη­ψης Προ­σω­πι­κού της Γενι­κής Διεύ­θυν­σης Αρχαιο­τή­των και Πολι­τι­στι­κής Κληρονομιάς.

Κάθε υπο­ψή­φιος δικαιού­ται να υπο­βά­λει μία μόνο αίτη­ση και για θέσεις μίας μόνο κατη­γο­ρί­ας προ­σω­πι­κού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πλη­ρο­φο­ρί­ες στα τηλ.: 210  8218628, 210 8211237 & 210 8252054,

(αρμό­διοι κ.κ.  Στέ­φα Άννα, Σεπε­τή Γεωρ­γία και Τσα­μαλ­δού­πης Χρήστος).

 Προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων: από 20-03-2019 έως και 29-03-2019

Περισ­σό­τε­ρες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 

Πηγή www.aftodioikisi.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων