- Διαφήμιση -

Στοά Εμπόρων: Η ρετρό στοά της Αθήνας

Η Στοά Εμπό­ρων βρί­σκε­ται τρία λεπτά από το Σύνταγ­μα. Σήμε­ρα είναι μία στοά «φάντα­σμα» που μοιά­ζει να ξεπη­δά από την Αθή­να περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών και είναι εύκο­λα ανα­γνω­ρί­σι­μη από τις πολυ­φω­το­γρα­φη­μέ­νες επι­γρα­φές παλιών εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των που κρέ­μο­νται η μία δίπλα στην άλλη από την ορο­φή. Έχει βιώ­σει περιό­δους δόξας και εγκα­τά­λει­ψης. Πώς θα είναι σε μερι­κά χρό­νια; Άγνωστο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων