- Διαφήμιση -

Προκήρυξη — Πώς και πότε θα προσληφθούν 1.359 στις Ενοπλες Δυνάμεις

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου (Υπόδειγµα «5» του Παραρτήµατος «Θ»), καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ» γίνεται αµιγώς ηλεκτρονικά (internet), µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας εξέ­δω­σε την προ­κή­ρυ­ξη ∆ιαγω­νι­σµού Επι­λο­γής Σπουδαστών/τριών Ανω­τά­των Στρα­τιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­µά­των (ΑΣΕΙ), Ευελ­πί­δων (ΣΣΕ), Ναυ­τι­κών ∆οκί­µων (ΣΝ∆), Ικά­ρων (ΣΙ), Αξιω­µα­τι­κών Σωµά­των (ΣΣΑΣ), Αξιω­µα­τι­κών Νοση­λευ­τι­κής (ΣΑΝ) και των Ανω­τέ­ρων Στρα­τιω­τι­κών Σχο­λών Υπα­ξιω­µα­τι­κών (ΑΣΣΥ), Στρα­τού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολε­µι­κού Ναυ­τι­κού (ΣΜΥΝ) και Πολε­µι­κής Αερο­πο­ρί­ας (ΣΜΥΑ).

Αφο­ρά σε 1.359 θέσεις στις Ενο­πλες Δυνάμεις.

H υπο­βο­λή της Αίτη­σης-Υπεύ­θυ­νης ∆ήλω­σης του υπο­ψη­φί­ου (Υπό­δει­γµα «5» του Παραρ­τή­µα­τος «Θ»), καθώς και των απαι­τού­µε­νων δικαιο­λο­γη­τι­κών που ανα­γρά­φο­νται στο Παράρ­τη­µα «ΣΤ» γίνε­ται αµι­γώς ηλε­κτρο­νι­κά (internet), µέσω σχε­τι­κής εφα­ρµο­γής στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο υποψήφιος/α εγγρά­φε­ται στην υπό­ψη εφα­ρµο­γή χρη­σι­µο­ποιώ­ντας τη διεύ­θυν­ση του ηλε­κτρο­νι­κού του ταχυ­δρο­µεί­ου (e‑mail) και δια­χει­ρί­ζε­ται προ­σω­πι­κά την αίτη­σή του/της (επε­ξερ­γα­σία, προ­σω­ρι­νή απο­θή­κευ­ση, ορι­στι­κο­ποί­η­ση, µετα­φόρ­τω­ση εγγρά­φων, απο­στο­λή) πλή­ρως ηλεκτρονικά.

Σύμ­φω­να με την σχε­τι­κή προ­κή­ρυ­ξη του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας η προ­θε­σμία της υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κά Αίτη­σης-Δικαιο­λο­γη­τι­κών των υπο­ψη­φί­ων για τη συμ­με­το­χή τους στις προ­κα­ταρ­κτι­κές εξε­τά­σεις (ΠΚΕ) των Στρα­τιω­τι­κών Σχο­λών θα γίνε­ται από την Πέμ­πτη 2 Μαΐ­ου και ώρα 00:00 έως τη Δευ­τέ­ρα 20 Μαΐ­ου 2019 και ώρα 24:00.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων