- Διαφήμιση -

Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε επιχειρηματία

Ο 37χρονος άνδρας που πυροβόλησε πέντε φορές εναντίον του εν διαστάσει συζύγου της συντρόφου του παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα.

Σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της ΒΑ Αττι­κής έφτα­σε το βρά­δυ της Τρί­της, ο 37χρονος που πυρο­βό­λη­σε ενα­ντί­ον ενός 53χρονου επι­χει­ρη­μα­τία στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατη­γο­ρεί­ται για από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του εν δια­στά­σει συζύ­γου της συντρό­φου του και παρα­δό­θη­κε στις αστυ­νο­μι­κές αρχές, παρου­σία δικη­γό­ρου. Όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, από τα λεγό­με­να του 37χρονου φαί­νε­ται ως το κίνη­τρο της από­πει­ρας δολο­φο­νί­ας είναι οικο­νο­μι­κό και ερωτικό.

Αμέ­σως μετά το περι­στα­τι­κό είχε προ­σα­χθεί από τους αστυ­νο­μι­κούς και η γυναί­κα που «συν­δέ­ει» τους δύο άνδρες, η οποία οδη­γή­θη­κε εκ νέου για ανά­κρι­ση. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο δρά­στης πέρα­σε με το αυτο­κί­νη­τό του από το σημείο που βρι­σκό­ταν ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας και πυρο­βό­λη­σε προς το μέρος του πέντε φορές. Μια από τις σφαί­ρες βρή­κε τον 53χρονο στο γλου­τό και μετα­φέρ­θη­κε σε νοσο­κο­μείο για τις πρώ­τες βοήθειες.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων