- Διαφήμιση -

Χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλους δήμους και περιφέρειες ‑Οι πρώτες μετρήσεις

Ανεβάζει στροφές ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των ευρωεκλογών και των δημοτικών-περιφερειακών εκλογών, καθώς οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όχι απλώς δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, αλλά δημιουργούν και εκνευρισμό για τα πολιτικά συμπεράσματα που θα προκύψουν.

Καθώς το σενά­ριο των πρό­ω­ρων εκλο­γών την άνοι­ξη δεί­χνει να απο­μα­κρύ­νε­ται, η προ­σο­χή του επι­τε­λεί­ου του Αλέ­ξη Τσί­πρα στρέ­φε­ται πλέ­ον στη μάχη των εντυ­πώ­σε­ων που θα δοθεί στις κάλ­πες για την Ευρω­βου­λή, αλλά και στη μάχη για τις περι­φέ­ρειες και τους μεγά­λους δήμους. Καθώς μια οδυ­νη­ρή ήττα στις κάλ­πες της 26ης Μαΐ­ου μπο­ρεί να οδη­γή­σει ακό­μα και σε πρό­ω­ρες εκλο­γές τον Ιούνιο.

Πάντα η μάχη των εντυ­πώ­σε­ων στις δημο­τι­κές-περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές κρί­νε­ται από τους τρεις μεγά­λους δήμους αλλά και από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκι­νά­ει με μεγά­λο μειο­νέ­κτη­μα, καθώς στον χώρο της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης οι μεν «γαλά­ζιοι» υπο­ψή­φιοι έχουν αέρα νίκης, ενώ την ίδια στιγ­μή οι υπο­ψή­φιοι του ΚΙΝΑΛ δια­θέ­τουν ισχυ­ρούς, παρα­δο­σια­κούς και ιστο­ρι­κούς δεσμούς με την τοπι­κή κοινωνία.

Οι πρώ­τες μετρή­σεις στην Αθή­να δεί­χνουν τον Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη να θεω­ρεί­ται ανί­κη­τος και να κερ­δί­ζει την κούρ­σα με μεγά­λη δια­φο­ρά από τον δεύ­τε­ρο. Ο δε υπο­ψή­φιος του ΣΥΡΙΖΑ φαί­νε­ται να δυσκο­λεύ­ε­ται να περά­σει στον δεύ­τε­ρο γύρο, αφού την είσο­δο στην κούρ­σα της δεύ­τε­ρης Κυρια­κής διεκ­δι­κούν με αξιώ­σεις και ο πρώ­ην υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Παύ­λος Γερου­λά­νος (ΚΙΝΑΛ) αλλά και ο υπο­ψή­φιος της Χρυ­σής Αυγής Ηλί­ας Κασι­διά­ρης. Ο άγνω­στος στους περισ­σό­τε­ρους ψηφο­φό­ρους Νάσος Ηλιό­που­λος έρχε­ται 5ος στις μετρή­σεις και θα χρεια­στεί μεγά­λη προ­σπά­θεια για να ανα­τρέ­ψει τα προγνωστικά.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η μάχη φαί­νε­ται να δίνε­ται ανά­με­σα στον επί­ση­μο υπο­ψή­φιο της ΝΔ Νίκο Ταχιάο και στον αντάρ­τη υπο­ψή­φιο, πρώ­ην υπουρ­γό της κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή, Γιώρ­γο Ορφανό.

Και στη συμπρω­τεύ­ου­σα ‑όπου οι οπα­δι­κές προ­τι­μή­σεις θα παί­ξουν κρί­σι­μο ρόλο- η υπο­ψή­φια του ΣΥΡΙΖΑ Κατε­ρί­να Νοτο­πού­λου, παρά τη στή­ρι­ξη του κομ­μα­τι­κού μηχα­νι­σμού, θα δυσκο­λευ­τεί πολύ να περά­σει στη δεύ­τε­ρη Κυρια­κή, αφού οι δημο­σκο­πή­σεις τη φέρ­νουν να βρί­σκε­ται στην 5η θέση, πίσω και από τον υπο­ψή­φιο του ΚΙΝΑΛ Σπύ­ρο Βούγια.

Στον Πει­ραιά, επί­ση­μες μετρή­σεις δεν έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας, αλλά η νίκη του ανε­ξάρ­τη­του υπο­ψη­φί­ου Γιάν­νη Μώρα­λη θεω­ρεί­ται δεδο­μέ­νη. Η Νέα Δημο­κρα­τία μπο­ρεί να μην μπο­ρεί να προ­σμε­τρή­σει τη νίκη του κ. Μώρα­λη στα κέρ­δη της στη μάχη των δημο­τι­κών εκλο­γών ‑αφού επι­σή­μως στη­ρί­ζει την υπο­ψη­φιό­τη­τα του για­τρού Νίκου Βλα­χά­κου, αδελ­φού του ήρωα των Ιμί­ων Πανα­γιώ­τη Βλα­χά­κου- αλλά είναι κοι­νό μυστι­κό ότι πολ­λά «γαλά­ζια» στε­λέ­χη στη­ρί­ζουν τον Γ. Μώραλη.

Αυτό που σίγου­ρα θα κάνει είναι να πανη­γυ­ρί­σει για την ήττα του υπο­ψη­φί­ου του ΣΥΡΙΖΑ στο λιμά­νι του Πει­ραιά, του αρχι­τέ­κτο­να και καθη­γη­τή στο ΕΜΠ Νίκου Μπε­λα­βί­λα, που εκτι­μά­ται ότι δεν μπο­ρεί να συγκε­ντρώ­σει παρά μόνο τον πολύ στε­νό πυρή­να των οπα­δών της παρα­δο­σια­κής Αριστεράς.

Αλλά και στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής οι πρώ­τες μετρή­σεις δίνουν άνε­τη νίκη του «γαλά­ζιου» υπο­ψη­φί­ου Γιώρ­γου Πατού­λη, με τη Ρένα Δού­ρου να ακο­λου­θεί από από­στα­ση. Θεω­ρεί­ται πιθα­νό η κυρία Δού­ρου να περά­σει στον δεύ­τε­ρο γύρο, έστω κι αν έχει αντα­γω­νι­σμό από τον  Γιάν­νη Σγου­ρό του ΚΙΝΑΛ, αλλά δεν μπο­ρεί να ελπί­ζει σε αύξη­ση των ποσο­στών της στη δεύ­τε­ρη Κυριακή.

Στη μάχη των δημο­τι­κών-περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών, αλλά και των ευρω­ε­κλο­γών, ρίχνε­ται έτσι πλέ­ον ο ίδιος ο Αλέ­ξης Τσί­πρας, που είναι και το μόνο καλό χαρ­τί που δια­θέ­τει το κυβερ­νών κόμμα.

Ήδη ξεκί­νη­σε τις εμφα­νί­σεις και τις εκδη­λώ­σεις, αλλά θα έχει να αντι­με­τω­πί­σει εκτός από την κυβερ­νη­τι­κή φθο­ρά και την απο­γο­ή­τευ­ση των ψηφο­φό­ρων από τις επι­δό­σεις της οικο­νο­μί­ας και την κατα­στρο­φι­κή για τη δημο­φι­λία της κυβέρ­νη­σης Συμ­φω­νία των Πρεσπών.

Οι τελευ­ταί­ες αντι­δρά­σεις στην περιο­δεία του Νίκου Παπ­πά στο Κιλ­κίς δεί­χνουν ότι οι ψηφο­φό­ροι, κυρί­ως στη Βόρεια Ελλά­δα, δεν έχουν ξεχά­σει τον συμ­βι­βα­σμό στο όνο­μα της Μακε­δο­νί­ας και θεω­ρεί­ται βέβαιο ότι θα εκδη­λώ­σουν την οργή τους και στην κάλπη.

Αν σε κάτι ελπί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μετριά­σει τις εντυ­πώ­σεις μιας οδυ­νη­ρής ήττας, είναι η απλή ανα­λο­γι­κή και η χαλα­ρή ψήφος. Η χαλα­ρή ψήφος στις ευρω­ε­κλο­γές ελπί­ζουν στο Μαξί­μου ότι θα ενι­σχύ­σει ενδε­χο­μέ­νως τα μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα, όπως την Ελλη­νι­κή Λύση του Κυριά­κου Βελό­που­λου, και θα στε­ρή­σει τη Νέα Δημο­κρα­τία από ένα ποσο­στό-μαμούθ, που θα μπο­ρού­σε να το παρου­σιά­σει ως μια δρα­μα­τι­κή ανα­τρο­πή όλων των εκλο­γι­κών δεδομένων.

Το ίδιο πρό­βλη­μα, όμως, αντι­με­τω­πί­ζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια παν­σπερ­μία μικρών, αρι­στε­ρών σχη­μα­τι­σμών που κατε­βαί­νουν στις ευρω­ε­κλο­γές, από τη ΜέΡΑ25 του Γιά­νη Βαρου­φά­κη έως την Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας της Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου και τη ΛΑΕ του Πανα­γιώ­τη Λαφαζάνη.

Στις δημο­τι­κές-περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές το κρυ­φό χαρ­τί του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απλή ανα­λο­γι­κή και οι συμ­μα­χί­ες με υπο­ψή­φιους της Κεντρο­α­ρι­στε­ράς. Η απλή ανα­λο­γι­κή επι­τρέ­πει στους υπο­ψή­φιους του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί­νους δηλα­δή που θα βρε­θούν στον δεύ­τε­ρο γύρο, να ελπί­ζουν στην προ­σέλ­κυ­ση της αντι­δε­ξιάς ψήφου και σε ένα αξιο­πρε­πές, αν μη τι άλλο, τελι­κό αποτέλεσμα.

Ενώ οι συμ­μα­χί­ες με τους υπο­ψή­φιους της Κεντρο­α­ρι­στε­ράς, όπως για παρά­δειγ­μα στην Κρή­τη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ υπο­στη­ρί­ζει τον προ­ερ­χό­με­νο από το ΠΑΣΟΚ υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη κ. Αρνα­ου­τά­κη ή στη Δυτι­κή Ελλά­δα, όπου το κυβερ­νών κόμ­μα υπο­στη­ρί­ζει τον επί­σης πρά­σι­νο υπο­ψή­φιο και απερ­χό­με­νο περι­φε­ρειάρ­χη κ. Κατσι­φά­ρα, θα επι­τρέ­ψουν ενδε­χο­μέ­νως στο κυβερ­νών κόμ­μα να κάνει λόγο για νίκη των δικών του υπο­ψη­φί­ων. Προς μεγά­λη ενό­χλη­ση, φυσι­κά, του ΚΙΝΑΛ.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων