- Διαφήμιση -

ΙΑΣΩ Παίδων: Επιτυχής αφαίρεση όγκου εγκεφάλου σε βρέφος 5 μηνών

H ομάδα νευροχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής του Ιασώ Παίδων πραγματοποίησε με επιτυχία εγχείρηση αφαίρεσης όγκου εγκεφάλου, σε βρέφος 5 μηνών.

Σε επι­τυ­χή αφαί­ρε­ση όγκου εγκε­φά­λου, σε βρέ­φος 5 μηνών, προ­χώ­ρη­σε η ομά­δα νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής και πλα­στι­κής χει­ρουρ­γι­κής του Ιασώ Παί­δων, παρό­τι ο όγκος βρι­σκό­ταν σε δύσκο­λα προ­σπε­λά­σι­μη περιο­χή του εγκεφάλου.

Η έμπει­ρη ιατρι­κή χει­ρουρ­γι­κή ομά­δα του Τμή­μα­τος Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής και του Τμή­μα­τος Πλα­στι­κής Επα­νορ­θω­τι­κής και Κρα­νιο­γνα­θο­προ­σω­πι­κής Χει­ρουρ­γι­κής του ΙΑΣΩ Παί­δων αντι­με­τώ­πι­σε αρχι­κά την ανά­πτυ­ξη υδρο­κε­φα­λί­ας, δηλα­δή την υπερ­πα­ρα­γω­γή του εγκε­φα­λο­νω­τιαί­ου υγρού (ΕΝΥ), με τοπο­θέ­τη­ση εξω­τε­ρι­κής παρο­χέ­τευ­σης στη δεξιά πλά­για κοι­λία του εγκε­φά­λου προ­κει­μέ­νου να προ­βεί στην αφαί­ρε­ση του όγκου του μωρού.

Στη συνέ­χεια, το μωρό υπε­βλή­θη σε υπι­νια­κή κρα­νιο­το­μία και πετα­λε­κτο­μή του πρώ­του αυχε­νι­κού σπον­δύ­λου. Αφαι­ρέ­θη­κε δηλα­δή το κατώ­τε­ρο οπί­σθιο τμή­μα του κρα­νί­ου και το οπί­σθιο τμή­μα του πρώ­του αυχε­νι­κού σπον­δύ­λου και ακο­λού­θως πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συν­δυα­σμέ­νη υπερ­πα­ρε­γκε­φα­λι­δι­κή και δια του μυέ­λι­νου ιστί­ου προ­σπέ­λα­ση με τη χρή­ση χει­ρουρ­γι­κού μικρο­σκο­πί­ου για την αφαί­ρε­ση του όγκου. Η βλά­βη προ­σεγ­γί­στη­κε δηλα­δή τόσο πάνω όσο και κάτω από την παρε­γκε­φα­λί­δα λόγω των μεγά­λων δια­στά­σε­ων της, προ­στα­τεύ­ο­ντας τον υγιή εγκέφαλο.

Με την καθο­δή­γη­ση του Καθ. Βασι­λεί­ου Ζέρ­ρη, MD, MPH, MSc, FAANS, Καθη­γη­τή Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου A & M του Texas, ΗΠΑ και Board Certified από το American Board of Neurological Surgery, και τη συνερ­γα­σία των Steve Hwang, Καθη­γη­τή Tufts, Gerhard Friehs, MD, MA, FACGS, Ανα­πλη­ρω­τή Καθη­γη­τή Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής της Ιατρι­κής Σχο­λής στο Graz της Αυστρί­ας, Πανα­γιώ­τη Πρι­μι­κύ­ρη, Νευ­ρο­χει­ρουρ­γό ΙΑΣΩ Παί­δων καθώς και την αμέ­ρι­στη φρο­ντί­δα του ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού της Μονά­δας Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας, υπό τη διεύ­θυν­ση του Χρύ­σαν­θου Αλε­ξό­που­λου, η μετεγ­χει­ρη­τι­κή πορεία του μωρού είναι από­λυ­τα ικανοποιητική.

Ο Καθη­γη­τής Β. Ζέρ­ρης και το τμή­μα Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής του ΙΑΣΩ Παί­δων αντι­με­τω­πί­ζει πλεί­στες νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κές παθή­σεις σε βρέ­φη και παι­διά συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του υδρο­κέ­φα­λου, όγκων του εγκε­φά­λου, αγγεια­κών δυσπλα­σιών, Moya Moya, κακώ­σε­ων κεφα­λής, δυσπλα­σί­ας Chiari, σπα­στι­κό­τη­τας μετά από εγκε­φα­λι­κή παρά­λυ­ση και σκλύ­ρην­σης κατά πλά­κας καθώς και όλων των παθή­σε­ων της σπον­δυ­λι­κής στή­λης συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κακώ­σε­ων, σκο­λί­ω­σης, σπον­δυ­λο­λί­σθη­σης, σηριγ­γο­μυ­ε­λί­ας, όγκων, μυε­λο­μη­νιγ­γο­κή­λης, σύν­δρο­μο καθή­λω­σης νωτιαί­ου μυε­λού, λιπώ­μα­τα του κώνου κ.τ.λ.

Το τμή­μα Πλα­στι­κής Επα­νορ­θω­τι­κής και Κρα­νιο­γνα­θο­προ­σω­πι­κής Χει­ρουρ­γι­κής του ΙΑΣΩ Παί­δων προ­σφέ­ρει ολο­κλη­ρω­μέ­νη αντι­με­τώ­πι­ση των κρα­νιο­γνα­θο­προ­σω­πι­κών παθή­σε­ων. Εξει­δι­κεύ­ε­ται στην παρα­κο­λού­θη­ση ή/ και χει­ρουρ­γι­κή αντι­με­τώ­πι­ση όλων των δυσμορ­φιών του προ­σώ­που, των γενε­τι­κών δυσμορ­φιών, καθώς επί­σης και λει­τουρ­γι­κών ή αισθη­τι­κών προ­βλη­μά­των που εμφα­νί­ζο­νται καθ’ όλη την παι­δι­κή ηλικία.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, θερα­πεύ­ο­νται περι­στα­τι­κά με σχι­στί­ες, συγ­γε­νείς γιγα­ντιαί­ους μελαγ­χρω­μα­τι­κούς σπί­λους, κρα­νιο­συ­νο­στέ­ω­ση, υπερ­τε­λο­ρι­σμό, βλε­φα­ρό­πτω­ση, κρα­νιο­προ­σω­πι­κό τραυ­μα­τι­σμό, κρα­νιο­προ­σω­πι­κούς όγκους κ.ά. Επί­σης, αντι­με­τω­πί­ζο­νται προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να, αλλά και έκτα­κτα περι­στα­τι­κά, όπως κατάγ­μα­τα του κρα­νί­ου και του προσώπου.

 

Πηγή iatronet.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων