- Διαφήμιση -

Παραδόσεις κοκαΐνης σε σπίτια και σε νυχτερινά κέντρα έκανε το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ

Όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, οι πελά­τες της σπεί­ρας ήταν ευκα­τά­στα­τοι και πρό­σω­πα της υψη­λής κοι­νω­νί­ας της πρω­τεύ­ου­σας. Οι αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης ασφά­λειας Αθη­νών παρα­κο­λου­θού­σαν από τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που δια­κι­νού­σε ναρ­κω­τι­κά στην Αττική…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων