- Διαφήμιση -

Μανώλης Γλέζος: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Για την κατάσταση της υγείας του Μανώλη Γλέζου ενημέρωσε το νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.

Σύμ­φω­να με το ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν, ο Μανώ­λης Γλέ­ζος βρί­σκε­ται σε σοβα­ρή αλλά στα­θε­ρή κατά­στα­ση, και νοση­λεύ­ε­ται στην Μονά­δα Αυξη­μέ­νης Θεραπείας.

Στο νοσο­κο­μείο ΝΙΜΤΣ βρέ­θη­κε νωρί­τε­ρα ο Βασί­λης Κικί­λιας και επι­σκέ­φθη­κε τον εμβλη­μα­τι­κό πολι­τι­κό. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες μάλι­στα μίλη­σε μαζί του, κάτι που δίνει ελπί­δες για την πορεία της υγεί­ας του. Ο κ. Κικί­λιας συνο­μί­λη­σε με τον κ. Γλέ­ζο και με τους θερά­πο­ντες ιατρούς του και τον διοι­κη­τή του νοσοκομείου.

Ο υπουρ­γός μετέ­φε­ρε στον κ. Γλέ­ζο τις θερ­μές ευχές και του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη για γρή­γο­ρη ανάρρωση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Μανώ­λης Γλέ­ζος χτες είχε μπει στο νοσο­κο­μείο, στην νευ­ρο­λο­γι­κή κλι­νι­κή, και δια­γνώ­στη­κε με υπο­σκλη­ρί­διο αιμά­τω­μα στον εγκέφαλο.

Ωστό­σο πλέ­ον οι για­τροί έκρι­ναν πως πρέ­πει να εισα­χθεί στην καρ­διο­λο­γι­κή μονά­δα αυξη­μέ­νης θερα­πεί­ας του νοσο­κο­μεί­ου, αφού παρου­σί­α­σε και πνευ­μο­νι­κό οίδημα.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων