- Διαφήμιση -

Ταλαιπωρία τέλος για τους πολίτες στις εφορίες – Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το υπουργείο Εσωτερικών

Από την 01/12/2019 δεν θα προσκομίζουν οι πολίτες τα απαραίτητα έγγραφα στις φορολογικές αρχές. Οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θα συλλέγονται από την ΑΑΔΕ. Όλα θα γίνονται αυτοματοποιημένα και οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν σε ΚΕΠ και Δήμους.

Ξεκι­νά από την 1η Δεκεμ­βρί­ου η δια­σύν­δε­ση της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ) με το Μητρώο Πολι­τών του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών μέσω του ανα­βαθ­μι­σμέ­νου Κέντρου Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης (ΓΓΠΣΔΔ).

Αυτό στην ουσία σημαί­νει ότι οι πολί­τες δεν θα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να προ­σκο­μί­ζουν οι ίδιοι τα έγγρα­φα στις φορο­λο­γι­κές αρχές για ληξιαρ­χι­κά γεγο­νό­τα που τους αφο­ρούν όπως η γέν­νη­ση, γάμος, σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, δια­ζύ­γιο, θάνα­τος ή άλλες μετα­βο­λές στην οικο­γε­νεια­κή τους κατά­στα­ση. Όπως τόνι­σε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας και Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης Κυριά­κος Πιερ­ρα­κά­κης «οι πολί­τες απαλ­λάσ­σο­νται από ένα σημα­ντι­κό βάρος και μια ταλαι­πω­ρία δεκα­ε­τιών που σχε­τί­ζε­ται με την προ­σκό­μι­ση πιστο­ποι­η­τι­κών στην εφο­ρία για σημα­ντι­κές πρά­ξεις όπως η σύνα­ψη γάμου, συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης κ.α. Προ­χω­ρά­με με στα­θε­ρά βήμα­τα στον ψηφια­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό του κρά­τους με γνώ­μο­να την απλο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών και την επι­κοι­νω­νία των φορέ­ων του Δημοσίου».

Στην πρά­ξη οι ληξιαρ­χι­κές πρά­ξεις γέν­νη­σης, γάμου και θανά­του καθώς και τα πιστο­ποι­η­τι­κά οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης θα συλ­λέ­γο­νται από την ΑΑΔΕ απευ­θεί­ας και μέσω του Κέντρου Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας της ΓΓΠΣΔΔ ενώ οι πολί­τες δεν θα ανα­γκά­ζο­νται να συλ­λέ­ξουν τα αντί­στοι­χα πιστο­ποι­η­τι­κά από τον δήμο ή τα ΚΕΠ καθώς αυτό θα γίνε­ται ηλε­κτρο­νι­κά και αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­να. Επι­πλέ­ον, μέσω της παρα­πά­νω δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας επι­τυγ­χά­νε­ται η καλύ­τε­ρη άσκη­ση των αρμο­διο­τή­των της ΑΑΔΕ, καθώς θα μπο­ρεί από σήμε­ρα να αξιο­ποιεί άμε­σα δεδο­μέ­να σχε­τι­κά με:

– Μετα­βο­λές στοι­χεί­ων στο Φορο­λο­γι­κό Μητρώο,
– Μετα­βο­λές στοι­χεί­ων Δήλω­σης Από­δο­σης ΑΦΜ / Μετα­βο­λής Ατο­μι­κών Στοιχείων,
– Ορι­σμό φορο­λο­γι­κού εκπρο­σώ­που στην Ελλάδα,
– Απε­νερ­γο­ποί­η­ση κωδι­κών πρό­σβα­σης χρή­στη σε ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες Taxisnet σε περί­πτω­ση θανάτου.

Να σημειώ­σου­με ότι η δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα μετα­ξύ των δια­φό­ρων φορέ­ων και υπη­ρε­σιών του Δημο­σί­ου βρί­σκε­ται σε πλή­ρη υλο­ποί­η­ση καθώς ήδη αρκε­τά υπουρ­γεία και δήμοι έχουν αξιο­ποι­ή­σει το Κέντρο Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας για να ενη­με­ρω­θούν για τα στοι­χεία πολιτών.

Για άμε­σε και ποιο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες μίλη­σε ο διοι­κη­τής της ΑΑΔΕ Γιώρ­γος Πιτσι­λής, ο οποί­ος ανέ­φε­ρε ότι «ο ψηφια­κός μετα­σχη­μα­τι­σμός της ΑΑΔΕ συνε­χί­ζε­ται απρό­σκο­πτα. Η δια­σύν­δε­ση των ΔΟΥ με τα ληξιαρ­χεία όλης της χώρας απο­τε­λεί το επό­με­νο βήμα, στην κατεύ­θυν­ση πάντα της εξυ­πη­ρέ­τη­σης του πολί­τη και της διευ­κό­λυν­σης της καθη­με­ρι­νό­τη­τάς του. Με αυτό το στό­χο, συνε­χί­ζου­με να προ­σφέ­ρου­με άμε­σες και ποιο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, που οδη­γούν και στη μεί­ω­ση του γρα­φειο­κρα­τι­κού κόστους για νοι­κο­κυ­ριά και επιχειρήσεις».

Από την πλευ­ρά του, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των Δημό­σιας Διοί­κη­σης, Δημο­σθέ­νης Ανα­γνω­στό­που­λος υπο­γράμ­μι­σε ότι «το ανα­βαθ­μι­σμέ­νο Κέντρο Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας παρά­γει ήδη τα πρώ­τα θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του πολί­τη και την δρα­στι­κή βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τας του. Ήδη η ΓΓΠΣΔΔ δια­χει­ρί­ζε­ται ετη­σί­ως εκα­τομ­μύ­ρια δια­δι­κτυα­κές κλή­σεις μέσω του Κέντρου Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας. Καλού­με τους φορείς του Δημο­σί­ου να αξιο­ποι­ή­σουν στο μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό βαθ­μό το Κέντρο Δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας για να απαλ­λα­γούν από ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρα γρα­φειο­κρα­τι­κά βάρη οι πολί­τες και επιχειρήσεις».

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων