- Διαφήμιση -

ΚΕΠ: Νέα υπηρεσία για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ — Προσλήψεις ειδικών υπαλλήλων

Μια νέα ειδική υπηρεσία για την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, συστήνεται στα ΚΕΠ, σύμφωνα με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

 

Όπως ανα­φέ­ρει σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα της Καθη­με­ρι­νής, θα προ­σλη­φθούν υπάλ­λη­λοι με απα­ραί­τη­το προ­σόν την πιστο­ποι­η­μέ­νη γνώ­ση γρα­φής Μπράιγ και της ελλη­νι­κής νοη­μα­τι­κής γλώσσας.

Στην ίδια τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πε­ται η δημιουρ­γία νέων οργα­νι­κών θέσε­ων στον κλά­δο διεκ­πε­ραί­ω­σης υπο­θέ­σε­ων πολιτών.

Σημειώ­νε­ται πως σύμ­φω­να με τις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης, εντός του 2019 τα ΚΕΠ θα μετα­βούν στην ψηφια­κή επο­χή, δίνο­ντας στους πολί­τες την ευκαι­ρία να εξυ­πη­ρε­τού­νται ταχύ­τε­ρα και χωρίς να χρειά­ζε­ται να προ­χω­ρούν σε συλ­λο­γή δικαιολογητικών.

Σύμ­φω­να με τον σχε­δια­σμό, αν κάποιος έχει προ­σκο­μί­σει ένα δικαιο­λο­γη­τι­κό σε κάποια δημό­σια αρχή, δε θα χρειά­ζε­ται να το υπο­βά­λει ξανά.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων