- Διαφήμιση -

Γαλάζιες σημαίες 2022: Ποιές είναι οι πιο καθαρές παραλίες στην Αττική

Συνο­λι­κά 581 παρα­λί­ες κέρ­δι­σαν Γαλά­ζιες Σημαί­ες 2022, φέρ­νο­ντας την Ελλά­δα στην 2η θέση παγκο­σμί­ως ανά­με­σα σε 53 χώρες. Ποιές είναι οι πιό καθα­ρές παρα­λί­ες στην Αττική.

Μάλι­στα, φέτος, η Γαλά­ζια Σημαία 2022, το πλέ­ον ανα­γνω­ρί­σι­μο οικο­λο­γι­κό σήμα ποιό­τη­τας για ακτές, μαρί­νες και σκά­φη αει­φό­ρου του­ρι­σμού, συμπλη­ρώ­νει 35 χρό­νια εφαρ­μο­γής στον κόσμο και στην Ελλάδα.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων