- Διαφήμιση -

Οι παράγκες της Βουλιαγμένης: Ο παραθεριστικός οικισμός στο έλεος του χρόνου

Έχουν θέα στο Σαρω­νι­κό. Βρί­σκο­νται στη Βου­λιαγ­μέ­νη, στο πιο περι­ζή­τη­το «φιλέ­το» των νοτί­ων προ­α­στί­ων, ακρι­βώς δίπλα στον Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης και απέ­να­ντι από το Four Seasons. Δεν είναι πολυ­τε­λείς κατοι­κί­ες… Ίσα ίσα, που πρό­κει­ται για ακρι­βώς το αντίθετο…

Οι παρά­γκες της Βου­λιαγ­μέ­νης είναι το πιο ιδιαί­τε­ρο σημείο της περιο­χής. Είναι σαν να πάγω­σε ο χρό­νος, οι άνθρω­ποι να το εγκα­τέ­λει­ψαν και τα κου­φά­ρια των ξύλι­νων σπι­τιών ‑που κάπο­τε απο­τε­λού­σαν εξο­χι­κές κατοι­κί­ες και έσφι­ζαν από ζωή- να στέ­κο­νται με το ζόρι όρθια για να δημιουρ­γούν απο­ρί­ες σε όσους τύχει να τα δουν από κοντά…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων