- Διαφήμιση -

Eurostat: Τον όγδοο μεγαλύτερο πληθυσμό στην ΕΕ έχει η Αθήνα

Πρό­σφα­τη έκθε­ση του ΙΟΒΕ για τις κοι­νω­νι­κές και οικο­νο­μι­κές τάσεις στις ελλη­νι­κές περι­φέ­ρειες από το 2010 έως το 2022 απο­κά­λυ­ψε πως η Κρή­τη είναι η μόνη περι­φέ­ρεια στην Ελλά­δα που παρου­σιά­ζει ορια­κά θετι­κό ρυθ­μό πλη­θυ­σμια­κής ανάπτυξης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων