- Διαφήμιση -

Justice Watch: Ίδρυση Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Προ­α­ναγ­γέλ­θη­κε από τον τέως πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου (CCBE) Πανα­γιώ­τη Περά­κη η ίδρυ­ση Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Δικαιο­σύ­νης («Justice Watch») στην Ελλά­δα, με παράλ­λη­λη λει­τουρ­γία διε­θνούς δικτύου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων