- Διαφήμιση -

Δήμος Ζωγράφου: Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων – Ταλαιπωρία για 500 οικογένειες

Ανα­στά­τω­ση σε περί­που 500 οικο­γέ­νειες μαθη­τών του Δήμου Ζωγρά­φου έχει προ­κα­λέ­σει η δια­κο­πή λει­τουρ­γί­ας δύο σχο­λεί­ων λόγω ζητη­μά­των στα­τι­κό­τη­τας των κτιρίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων