- Διαφήμιση -

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, ενόψει των εορτών του Πάσχα

Με από­φα­ση του Υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τάκη Θεο­δω­ρι­κά­κου επι­στρέ­φο­νται από τη Μ. Δευ­τέ­ρα, 10 Απρι­λί­ου 2023, οι άδειες οδή­γη­σης, οι πινα­κί­δες και οι άδειες κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν οι πολί­τες στις μετα­κι­νή­σεις τους κατά την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο του Πάσχα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων