- Διαφήμιση -

Λεωφορεία, Τρόλεϊ — Στάσεις εργασίας την Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου

Οι εργα­ζό­με­νοι ΟΑΣΑ απο­φά­σι­σαν στά­σεις εργα­σί­ας στα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ για την Μεγά­λη Τρί­τη 11 Απρι­λί­ου 2023 από την έναρ­ξη της βάρ­διας έως τις 08:30 το πρωί και από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργα­ζό­με­νοι ΟΑΣΑ ζητούν ασφα­λείς, σύγ­χρο­νες και ποιο­τι­κές συγκοι­νω­νί­ες με σεβα­σμό στην ανθρώ­πι­νη ζωή καθώς και την τήρη­ση των δεσμεύ­σε­ων της διοί­κη­σης και του υπουρ­γεί­ου όσον αφο­ρά τις νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις προς τους εργαζόμενους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων