- Διαφήμιση -

Έφτασαν στην Αθήνα τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία

Αντί­στρο­φα άρχι­σε να μετρά­ει ο χρό­νος για την κυκλο­φο­ρία των πρώ­των 140 Ytong ηλε­κτρι­κών λεω­φο­ρεί­ων στην Αττι­κή, τα οποία βρί­σκο­νται πλέ­ον στην Αθή­να και σύντο­μα θα κυκλο­φο­ρούν στους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας, όπως έχουν εξαγ­γεί­λει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης και ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Χρ. Σταϊκούρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων