- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω έργων — Σε ποια σημεία και για πόσες μέρες

Τεχνι­κά έργα που ξεκι­νούν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 4 Μαρ­τί­ου και θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 15 Μαρ­τί­ου σε διά­φο­ρα σημεία του Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου  ΑΘΕ, προ­κα­λούν σει­ρά κυκλο­φο­ρια­κών ρυθ­μί­σε­ων που αφο­ρούν κυρί­ως το κλεί­σι­μο της Λωρί­δας Έκτα­κτης Ανάγκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων