- Διαφήμιση -

Δικηγόροι Αθήνας: Αποχή από δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου — Αντιδρούν για το φορολογικό

Απο­χή  από την Πέμ­πτη 9 Νοεμ­βρί­ου από όλες τις δίκες συμ­φε­ρό­ντων του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και των ΝΠΔΔ του στε­νού και ευρύ­τε­ρου δημο­σί­ου τομέα, ενώ­πιον πολι­τι­κών, ποι­νι­κών και διοι­κη­τι­κών δικα­στη­ρί­ων, απο­φά­σι­σε  ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, αντι­δρώ­ντας στα φορο­λο­γι­κό νομοσχέδιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων