- Διαφήμιση -

Διαγράφηκε οριστικά ο Κωνσταντίνος Πλεύρης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς

Δια­γρά­φη­κε ορι­στι­κά από τον Δικη­γο­ρι­κό Σύλ­λο­γο Αθη­νών (ΔΣΑ) ο Κων­στα­ντί­νος Πλεύ­ρης, μετά τον ‑κατ’ επα­νά­λη­ψη- ναζι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό του στην δικα­στι­κή αίθου­σα που δικα­ζό­ταν η υπό­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων