- Διαφήμιση -

9 διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας για περπάτημα

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ «ΣΗΚΩΝΕΙ» Ο ΚΑΙΡΟΣ

Τώρα που ο και­ρός γίνε­ται πιο ανοι­ξιά­τι­κος και το Πάσχα είναι μόλις μερι­κές μέρες μακριά, δεν υπάρ­χει καλύ­τε­ρο πράγ­μα από την βόλ­τα στο κέντρο και γύρω από την Αθήνα.

Κι εκτός ότι οι επι­λο­γές είναι πολ­λές, το εντυ­πω­σια­κό είναι αν το καλο­σκε­φτείς πως η Αθή­να εν τέλει έχει πολ­λά δια­φο­ρε­τι­κά πρόσωπα.

Από τη μία πλευ­ρά η πολυ­σύ­χνα­στη εμπο­ρι­κή Ερμού, στην οποία θα δεις κάθε λογής ανθρώ­πους, από την άλλη η ρομα­ντι­κή Πλά­κα, η οποία ακό­μη θυμί­ζει κάτι από την παλιά Αθή­να του 1900, και γύρω γύρω…το πρά­σι­νο Θησείο με την τέλεια θέα, το αστι­κό Γκά­ζι με τα ιδιαί­τε­ρα loft, αλλά και τα Πετρά­λω­να με τα μικρά, γρα­φι­κά ταβερνάκια.

Κι επει­δή το περ­πά­τη­μα με παρέα δεν είναι μόνο ευχά­ρι­στο, αλλά κάνει και καλό στην υγεία μας, οι παρα­κά­τω επι­λο­γές σίγου­ρα θα σε βάλουν σε πει­ρα­σμό για να βάλεις τα άνε­τα παπού­τσια σου και να αρχί­σεις τις τσάρ­κες στο κέντρο… μαζί με τους τουρίστες.

Ποιες διαδρομές αξίζει να περπατήσεις:

Ερμού — Σύνταγμα — Κολωνάκι

Αν δεν μένεις κέντρο, μην πάρεις καν αυτο­κί­νη­το. Κατέ­βα με το τρέ­νο στο σταθ­μό Μονα­στη­ρά­κι και ανη­φό­ρι­σε προς την Ερμού. Χάζε­ψε τις βιτρί­νες, πάρε ένα θεσ­σα­λο­νί­τι­κο κου­λού­ρι, αν δεν κάνεις δίαι­τα, και όταν φτά­σεις στο Σύνταγ­μα κάνε μία στά­ση, για­τί μετά αρχί­ζει η κανο­νι­κή ανη­φό­ρα. Συνέ­χι­σε από την οδό Βου­κου­ρε­στί­ου με τις προ­σεγ­μέ­νες μπου­τίκ και ανη­φό­ρη­σε κι άλλο μέχρι να βρε­θείς στην οδό Σκουφά.

Εκεί οι επι­λο­γές είναι πολ­λές. Μπο­ρείς να συνε­χί­σεις την βόλ­τα σου, βλέ­πο­ντας τις βιτρί­νες γνω­στών Ελλή­νων σχε­δια­στών, να πιεις καφέ σε κάποιο από τα πολυ­σύ­χνα­στα καφέ του Κολω­να­κί­ου ή να τσι­μπή­σεις κάτι στα γρή­γο­ρα. Το μόνο σίγου­ρο είναι πως ο χρό­νος θα περά­σει πριν το κατα­λά­βεις καν.

Μοναστηράκι — Θησείο

Κλα­σι­κή διαδρομή!

Η στε­νή, κρυ­φή αγο­ρά πίσω από τον σταθ­μό του Ηλε­κτρι­κού στο Μονα­στη­ρά­κι σε εμπνέ­ει να την περ­πα­τή­σεις, ενώ μετά από εκεί ο πεζό­δρο­μος με θέα την Ακρό­πο­λη, δίπλα από τις γραμ­μές του τρέ­νου είναι ίσως και από τους πιο γρα­φι­κούς δρό­μους στην Αθή­να. Βέβαια ο προ­ο­ρι­σμός, δηλα­δή, το Θησείο είναι το καλύ­τε­ρο κομ­μά­τι της δια­δρο­μής με το πρά­σι­νο και την όμορ­φη θέα να σε εμπνέ­ει να φτά­σεις μέχρι και την Ακρόπολη.

Μοναστηράκι — Γκάζι — Τεχνόπολις

Αν πάρεις πάλι τον ίδιο δρό­μο και φτά­σεις στο Θησείο, μπο­ρείς αντί να πας αρι­στε­ρά, να συνε­χί­σεις ευθεία και να βγεις στην Πειραιώς

Περ­νώ­ντας την και συνε­χί­ζο­ντας ευθεία θα δεις το Γκά­ζι, ενώ αν στρί­ψεις δεξιά θα βρε­θείς μετά από λίγα μέτρα στο Μετα­ξουρ­γείο. Σίγου­ρα μία όμορ­φη επι­λο­γή για κάποιον που θέλει να δει την πιο urban πλευ­ρά του κέντρου.

Πλάκα — Αναφιώτικα

Ισως η καλύ­τε­ρη επι­λο­γή για σένα που θέλεις λίγο να νιώ­σεις πως δεν βρί­σκε­σαι στην Αθή­να, ενώ είσαι στο πιο κεντρι­κό σημείο!

Η cult γει­το­νιές, τα όμορ­φα νεο­κλα­σι­κά της , όσο και οι φού­ξια βοκαμ­βί­λιες που κοσμούν τα γρα­φι­κά σοκά­κια της, συν­θέ­τουν μια μαγι­κή εικό­να χρω­μά­των αλλά και ανα­μνή­σε­ων για κάποιον που συνή­θι­ζε να πηγαί­νει όταν ήταν νέος. Πάντως, αν κατα­φέ­ρεις και κάνεις όλο τον γύρο της Πλά­κας, αξί­ζει να καθί­σεις στα Ανα­φιώ­τι­κα για έναν κρύο μεζέ ή έστω να περά­σεις από τις πολυ­σύ­χνα­στες σκά­λες τους.

Διονυσίου Αεροπαγίτου — Ακρόπολη

Είναι σίγου­ρα ο πιο πολυ­σύ­χνα­στος πεζό­δρο­μος, τον οποίο όσες φορές κι αν δια­σχί­σεις δεν βαριέ­σαι ποτέ, καθώς έχει θέα την Ακρό­πο­λη αλλά και το Ηρώ­δειο μετά το ηλιοβασίλεμα.

Αν έχεις χρό­νος μην ξεχά­σεις να επι­σκε­φτείς (ξανά) το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης ή ακό­μη και να ανέ­βεις στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο αν είσαι απο­φα­σι­σμέ­νος να περ­πα­τή­σεις πολύ.

Λόφος Φιλοπάππου

Από τους πιο όμορ­φους λόφους της Αθή­νας που αξί­ζει να περπατήσεις.

Ξεκί­νη­σε από τον πλα­κό­στρω­το δρό­μο του Πικιώ­νη, συνέ­χι­σε από τα χωμά­τι­να μονο­πά­τια που ανη­φο­ρί­ζουν μέχρι το Μνη­μείο του Γάιου Αντί­ο­χου Φιλό­παπ­που και εκεί στά­σου και χάζε­ψε την θέα προς την Ακρό­πο­λη, το Ηρώ­δειο, αλλά και την υπό­λοι­πη Αθή­να. Αν είσαι ρομα­ντι­κός τύπος, τότε πήγαι­νε την ώρα που δύει ο ήλιος και ο ουρα­νός γίνε­ται ροζ-μοβ.

Μετς

Τα νεο­κλα­σι­κά κτί­ρια, οι όμορ­φες νεραν­τζιές και αυτό το κάτι από Αθή­να των 90s είναι και ο λόγος που αξί­ζει να περ­πα­τή­σεις στο Μετς και στο κατά­πρα­σι­νο πάρ­κο στην κορυ­φή του λόφου.

Λυκαβηττός

Κι όμως ο Λυκα­βητ­τός δεν είναι μόνο για τα ερω­τευ­μέ­να ζευ­γα­ρά­κια, άλλα και για όσους θέλουν να περ­πα­τή­σουν έχο­ντας θέα.

Περ­πά­τη­σε μέχρι το εκκλη­σά­κι που υπάρ­χει στον λόφο και κοντο­στά­σου λίγο να παρα­τη­ρή­σεις την Αθή­να από μακριά όποια ώρα της ημέ­ρας κι αν είναι.

O λόφος του Αρείου Πάγου

Μπο­ρεί οι περισ­σό­τε­ροι νέοι να μην τον ξέρουν, αλλά εκεί το τοπίο καθώς νυχτώ­νει φαντά­ζει ατμο­σφαι­ρι­κό και η θέα που προ­σφέ­ρει φαντασμαγορική.

Αν βγεις να περ­πα­τή­σεις με την παρέα σου, πάρε και την καλή σου διά­θε­ση και κάθι­σε εκεί να το απολαύσεις.

Φωτο­γρα­φί­ες: Shutterstock

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή iefimerida.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων