- Διαφήμιση -

Τα στέκια που θα σε φέρουν μέχρι το Βοτανικό

Κατη­φο­ρί­ζο­ντας την Ιερά Οδό, από τις γραμ­μές του τρέ­νου και κάτω, έχεις την αίσθη­ση ότι εισέρ­χε­σαι σε ένα κομ­μά­τι της πόλης που έχει «κολ­λή­σει» σε μια άλλη επο­χή. Χαμη­λά σπί­τια, παρηκ­μα­σμέ­να αρχο­ντι­κά, παλιές βιο­μη­χα­νί­ες και απο­θή­κες, συνερ­γεία αυτο­κι­νή­των, μικρά ψιλι­κα­τζί­δι­κα και μπα­κά­λι­κα. Με μια λέξη Βοτανικός.

Μια γει­το­νιά του κέντρου με ακα­τέρ­γα­στη γοη­τεία, που δεν έχει χάσει το χαρα­κτή­ρα της, παρ’ ότι βρί­σκε­ται σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από την πολύ­βουη νυχτε­ρι­νή πιά­τσα της περιο­χής. Στο Βοτα­νι­κό δεν βγαί­νεις τυχαία για μια μπα­ρό­τσαρ­κα, αλλά για­τί ξέρεις ότι εδώ θα βρεις αυτό που ζητάς. Ένα μικρό και παρε­ΐ­στι­κο μπα­ρά­κι, που αγα­πά τα εικα­στι­κά και τις jazz μου­σι­κές, ένα ρετρό οινο­μα­γει­ρείο, που σε γυρί­ζει πίσω στα κυρια­κά­τι­κα τρα­πέ­ζια της για­γιάς, ένα ατμο­σφαι­ρι­κό wine bar, που θα μπο­ρού­σε να βρί­σκε­ται σε κάθε μητρό­πο­λη του κόσμου.

Σε αυτή τη γει­το­νιά θα ανα­κα­λύ­ψεις μερι­κά δια­μα­ντά­κια που δεν φαντά­ζε­σαι ότι θα μπο­ρού­σαν να υπάρ­χουν εδώ. Παρα­κά­τω συγκε­ντρώ­σα­με και σου παρου­σιά­ζου­με τα στέ­κια της περιο­χής που αξί­ζει να βάλεις στη λίστα σου.

La Soiree de Votanique

Ξεκί­νη­σε ως ένα μικρό παρε­ΐ­στι­κο bar με καθα­ρά ποτά και μου­σι­κή που συζή­τα­γε όλη η Αθή­να. Στην πορεία το αγα­πή­σα­με για την όμορ­φη αυλή του, αλλά και για τα live, τα φεστι­βάλ και τις εκθέ­σεις που φιλο­ξέ­νη­σε στο χώρο του. Το La Soiree de Votanique εξα­κο­λου­θεί να απο­τε­λεί ένα από τα πιο αγα­πη­μέ­να μας στέ­κια στην περιο­χή. Μπο­ρεί­τε να το επι­σκε­φθεί­τε από το πρωί για να απο­λαύ­σε­τε τον καφέ σας, αλλά κι αργό­τε­ρα για να γευ­τεί­τε τα πιά­τα του, να χαλα­ρώ­σε­τε με ένα ποτή­ρι κρα­σί, μια μπύ­ρα (από ελλη­νι­κές μικρο­ζυ­θο­ποι­ί­ες) ή ένα πρω­τό­τυ­πο cocktail και βέβαια, να ακού­σε­τε τη μου­σι­κή για την οποία φημί­ζε­ται 15 χρό­νια τώρα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Καστο­ριάς 37, Βοτα­νι­κός, τηλ. 210 3471401, www.lasoireedevotanique.gr, fb page: La Soiree de Votanique

Laika

Μικρό και cozy μαγα­ζί, κρυμ­μέ­νο σε έναν ήσυ­χο πεζό­δρο­μο της περιο­χής, που θυμί­ζει κάτι από παλιά Αθή­να. Μια φαρ­διά ξύλι­νη μπά­ρα, καρέ­κλες καφε­νεί­ου, καρό τρα­πε­ζο­μά­ντι­λα και μερι­κά τρα­πε­ζά­κια για άραγ­μα έξω, συν­θέ­τουν το σκη­νι­κό. Στο μικρό κατά­λο­γο φαγη­τού θα βρεί­τε από λαχ­μα­τζούν και παν­σε­τά­κια μέχρι μαρι­νά­το γαύ­ρο. Σπι­τι­κή κου­ζί­να με μοντέρ­να άπο­ψη στο συν­δυα­σμό των υλι­κών. Στα συν του οι εναλ­λα­κτι­κές μου­σι­κές επι­λο­γές και τα φθη­νά ποτά.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Πέλ­λης 30, Βοτα­νι­κός, τηλ. 215 5013801, fb page: Laika Bar-Resto

Θα σε Κάνω Βασίλισσα

Το ατμο­σφαι­ρι­κό wine & whisky bar του γνω­στού στην αθη­ναϊ­κή πιά­τσα Δημή­τρη Λίτι­να ξεχώ­ρι­σε άμα τη εμφα­νί­σει του πριν από περί­που δύο χρό­νια. Στε­γά­ζε­ται σε έναν εντυ­πω­σια­κό ψηλο­τά­βα­νο χώρο στην Ιερά Οδό, σε μια «μεταμ­φιε­σμέ­νη» απο­θή­κη-πρώ­ην αντι­προ­σω­πεία της Volkswagen και υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται για τα εξαι­ρε­τι­κά κρα­σιά που σερ­βί­ρει και την εκλε­κτή λίστα σε ουί­σκι και άλλα σκού­ρα ποτά (ρού­μι, κονιάκ, αρμα­νιάκ, μπρά­ντι). Όλα αυτά συνο­δεύ­ο­νται με γεύ­σεις που τα ανα­δει­κνύ­ουν –από delicatessen και fondue μέχρι ζυμα­ρι­κά και πιά­τα με κρέας.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Βέροιας 13 & Ιερά Οδός 64, Βοτα­νι­κός, τηλ. 210 3459299, fb page: Θα σε κάνω Βασίλισσα

Αθηναΐς Πολυχώρος Πολιτισμού

Ο Πολυ­χώ­ρος Πολι­τι­σμού Αθη­να­ΐς δημιουρ­γή­θη­κε με όρα­μα να απο­τε­λέ­σει ένα πρω­το­πο­ρια­κό και ζωντα­νό πολυ­χώ­ρο στο κέντρο της Αθή­νας που θα ξεχω­ρί­ζει για την ποιό­τη­τα, τη φρε­σκά­δα και την αντι­συμ­βα­τι­κή του ματιά. Στο χώρο στε­γά­ζο­νται αίθου­σες εκδη­λώ­σε­ων και συνε­δρί­ων, εστια­τό­ριο, μπαρ, καφέ, θέα­τρο και μου­σι­κή σκη­νή, αλλά και γκα­λε­ρί (Μου­σείο Δια­χρο­νι­κής Τέχνης) όπου έχουν φιλο­ξε­νη­θεί άκρως ενδια­φέ­ρου­σες εκθέ­σεις. Αγα­πη­μέ­νη μας γωνιά το Cabrio Restaurant & Bar, που πήρε το όνο­μά του από το θρυ­λι­κό Volkswagen Beetle που κρέ­με­ται πάνω από την μπά­ρα του. Ξεκι­νά­ει από το πρωί με καφέ και χαλα­ρή διά­θε­ση και τα βρά­δια μαρ­σά­ρει με μπα­ρί­στι­κους ρυθ­μούς, θεμα­τι­κά events και live.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Καστο­ριάς 34–36, Βοτα­νι­κός, τηλ. 210 3480080, www.athinais.com.gr, fb page: Athinais Cultural Center

Ταβέρνα Λέλουδας

Cult μαγέ­ρι­κο στο Βοτα­νι­κό με ιστο­ρία που ξεκι­νά­ει από το 1928. Μια old school κρα­σο­τα­βέρ­να, στέ­κι διερ­χό­με­νων ντα­λι­κέ­ρη­δων, αλλά και όσων αγα­πούν την τίμια σπι­τι­κή κου­ζί­να. Σαν να μπή­κες σε μια χρο­νο­κά­ψου­λα που σε έβγα­λε στο 1950. Το φαγη­τό απλό και νόστι­μο: μαγει­ρευ­τά, τηγα­νη­τός μπα­κα­λιά­ρος, φάβα, μοσχα­ρά­κι κοκ­κι­νι­στό και καλό κρασί.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Σαλα­μί­νος 8, Βοτα­νι­κός, τηλ. 210 3464167

Οι Θεσσαλοί

Ένα μικρό παρα­δο­σια­κό καφε­νείο-τσι­που­ρά­δι­κο με ατμό­σφαι­ρα που θυμί­ζει κου­τού­κι. Εδώ θα βρεί­τε λίγες αλλά καλές επι­λο­γές σε μεζέ­δες για τσί­που­ρο, ούζο και μπύ­ρα. Πολ­λά βρά­δια απο­κτά live χαρα­κτή­ρα με ακού­σμα­τα που εκτεί­νο­νται από το ρεμπέ­τι­κο μέχρι την παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή και την jazz (χωρίς μικρό­φω­να). Ό,τι πρέ­πει για χαλα­ρή έξο­δο με καλή παρέα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Μελε­νί­κου 2, Βοτα­νι­κός τηλ. 213 0222335

Ρόδα

Αν θέλε­τε να γευ­τεί­τε απλό, φτιαγ­μέ­νο με φρο­ντί­δα φαγη­τό σαν αυτό που τρώ­γα­τε στα κυρια­κά­τι­κα τρα­πε­ζώ­μα­τα που μαζευό­ταν όλη η οικο­γέ­νεια, τότε η Ρόδα είναι ο προ­ο­ρι­σμός σας. Εδώ δεν υπάρ­χει στα­θε­ρό μενού, αφού όλα βασί­ζο­νται στον αυτο­σχε­δια­σμό. Μπριάμ, γεμι­στά, γιου­βαρ­λά­κια, μπου­τά­κια κοτό­που­λο μελω­μέ­να με ντο­μά­τα, ψαρό­σου­πα και μοσχα­ρά­κι τας κεμπάπ είναι μερι­κές από τις νοστι­μιές που θα δοκι­μά­σε­τε στη Ρόδα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Καδμεί­ας 50, Βοτα­νι­κός, τηλ. 210 3421566, fb page: Μαγει­ρείο η ρόδα””

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή greekguide.com
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων