- Διαφήμιση -

Mε Μπογδάνο η παρουσίαση στην Αθήνα του βιβλίου του Ξηρομερίτη Ν. Ναούμη

Η Αιτωλικό Πολιτιστική Εταιρεία και η Βέγας Εκδοτική – Πολιτιστική παρουσιάζουν το μυθιστόρημα του Νίκου Ναούμη, «ο λυγμός της καταιγίδας».

Η Αιτω­λι­κό Πολι­τι­στι­κή Εται­ρεία και η Βέγας Εκδο­τι­κή – Πολι­τι­στι­κή παρου­σιά­ζουν το Σάβ­βα­το 23 Φεβρουα­ρί­ου 2019 και ώρα 18:30 στη Στοά του Βιβλί­ου (Πεσμα­ζό­γλου 5 και Στα­δί­ου, Αθή­να) το μυθι­στό­ρη­μα του Νίκου Ναού­μη, «ο λυγ­μός της καται­γί­δας». Την παρου­σί­α­ση θα συντο­νί­σει ο δημο­σιο­γρά­φος Κων­στα­ντί­νος Μπογδάνος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Σε έναν ουρα­νο­ξύ­στη στην απο­κλει­σμέ­νη λόγω κακο­και­ρί­ας Νέα Υόρ­κη, μια νέα γυναί­κα από την Ελλά­δα, ανα­πο­λεί και κατα­γρά­φει την ιστο­ρία της ζωής της, στην επο­χή της κρίσης.

Γρά­φει για να θυμη­θεί και να ξεχά­σει. Να θέσει ερω­τή­σεις και να πάρει απα­ντή­σεις. Θυμώ­νει, οργί­ζε­ται, χαί­ρε­ται, λυπά­ται, αναρ­ρω­τιέ­ται, στε­να­χω­ριέ­ται και ελπίζει.

Την ίδια στιγ­μή, ένα αόρα­το δίχτυ κατα­σκο­πεί­ας εξυ­φαί­νε­ται γύρω της. Η θέση της στον Ο.Η.Ε., χωρίς να το έχει η ίδια αντι­λη­φθεί, είναι τόσο σημα­ντι­κή για κάποιους και πολύ­τι­μη, που δεν θα διστά­σουν μπρο­στά σε τίπο­τα. Παράλ­λη­λα, ο μεγά­λος της έρω­τας, θα εμφα­νι­στεί ξανά στη ζωή της. Θα μπο­ρέ­σει άρα­γε να την γλι­τώ­σει, τόσο εκεί­νη, όσο και την κόρη της;

Μέσα από τις γραμ­μές του βιβλί­ου «ο λυγ­μός της καται­γί­δας», παρε­λαύ­νει με απί­στευ­το ρεα­λι­σμό η σύγ­χρο­νη Ελλά­δα. Μέσα από τις περι­πέ­τειες των ηρώ­ων του, θέμα­τα όπως η ανα­πη­ρία, οι οικο­γε­νεια­κές σχέ­σεις, η ομο­φυ­λο­φι­λία, η πολι­τι­κή, ο έρω­τας και η αγά­πη για την πατρί­δα, ανα­ζη­τούν απα­ντή­σεις και προβληματίζουν.

Ένα ρεα­λι­στι­κό μυθι­στό­ρη­μα με ανθρώ­πους της διπλα­νής πόρ­τας σε ρόλους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς. Ένα κεί­με­νο από την πένα του Νίκου Ναού­μη, ο οποί­ος δοκι­μά­ζει για πρώ­τη φορά τις δυνα­τό­τη­τες του στον χόρο της λογο­τε­χνί­ας και μας καλεί να ταξι­δέ­ψου­με παρέα στον μαγι­κό κόσμο των λέξεων.

Η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου, με εκλε­κτούς καλε­σμέ­νους, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 23 Φεβρουα­ρί­ου 2019 και ώρα 18:30, στη Στοά του Βιβλί­ου ( Πεσμα­ζό­γλου 5 και Στα­δί­ου ), στο κέντρο της Αθήνας.

Βιογραφικό συγγραφέα:

Ο Νίκος Ναού­μης, γεν­νή­θη­κε το 1981 στην Αθή­να από αγρό­τες γονείς. Σπού­δα­σε Πολι­τι­κές Επι­στή­μες και Δημό­σια Διοί­κη­ση στο Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών και ειδι­κεύ­τη­κε στις Διε­θνείς και Ευρω­πΑϊ­κές Σπουδές.

Εργά­ζε­ται ως πολι­τι­κός ανα­λυ­τής και είναι άγαμος.

Από την ηλι­κία των είκο­σι ετών, ηλι­κία που απώ­λε­σε την όρα­σή του, αγω­νί­ζε­ται σκλη­ρά από διά­φο­ρες θέσεις για τα δικαιώ­μα­τα των ανα­πή­ρων για ίσες ευκαι­ρί­ες στην εργα­σία και τη ζωή.

Το 2014, εκλέ­χτη­κε δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στον τόπο κατα­γω­γής του, το Ξηρό­με­ρο Αιτ/νίας.

Το 2015, με μια μικρή ομά­δα ανθρώ­πων με έλλει­ψη όρα­σης, ίδρυ­σε μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., που έχει ως στό­χο την έντα­ξη ανα­πή­ρων στο πολι­τι­στι­κό προίόν.

Αρθρο­γρα­φεί τακτι­κά κυρί­ως μέσω του δια­δι­κτύ­ου και είναι καλός γνώ­στης του χει­ρι­σμού Η/Υ. Μιλά καλά αγγλι­κά και στον ελεύ­θε­ρο χρό­νο του δια­βά­ζει και ασχο­λεί­ται με την συγ­γρα­φή λογο­τε­χνι­κών κειμένων.

 

Πηγή http://www.agrinionews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων