- Διαφήμιση -

First Lego League: Γιορτή μάθησης και διασκέδασης στην Αθήνα

Ο μεγαλύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας για παιδιά «First Lego League

Ο μεγα­λύ­τε­ρος Πανελ­λή­νιος Δια­γω­νι­σμός Εκπαι­δευ­τι­κής Ρομπο­τι­κής, Έρευ­νας και Και­νο­το­μί­ας για παι­διά «First Lego League», «κάνει στά­ση» στην Αθή­να, με τη στή­ρι­ξη της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής. Πρό­κει­ται για διορ­γά­νω­ση του Φιλεκ­παι­δευ­τι­κού Μη Κερ­δο­σκο­πι­κού Σωμα­τεί­ου eduACT, υπό την αιγί­δα του Προ­έ­δρου της Δημοκρατίας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στις 16 και 17 Φεβρουα­ρί­ου 2019 στο Συνε­δρια­κό Κέντρο Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής (Θηβών 250 και Πέτρου Ράλ­λη, Αιγά­λεω) και ώρα 10:00 — 15:00 πρό­κει­ται να υλο­ποι­η­θούν οι προ­κρι­μα­τι­κοί αγώ­νες της Αθή­νας από ομά­δα εκπαι­δευ­τών, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για όσους επι­θυ­μούν να παρα­κο­λου­θή­σουν τον Διαγωνισμό.

Συνο­λι­κά, 36 ομά­δες από τη Στε­ρεά Ελλά­δα και την Πελο­πόν­νη­σο (οι 26 από την Αττι­κή) θα πραγ­μα­τευ­τούν ένα ρεα­λι­στι­κό πρό­βλη­μα σχε­τι­κό με τα μυστή­ρια του διαστήματος.

Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής είναι αρω­γός αυτής της μεγά­λης γιορ­τής μάθη­σης και δια­σκέ­δα­σης για τους μικρούς φίλους, βρα­βεύ­ο­ντας δύο συνε­χό­με­νες χρο­νιές την προ­σπά­θεια των παι­διών που μετεί­χαν σε αντί­στοι­χους διαγωνισμούς.

 

Πηγή http://www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων