- Διαφήμιση -

Η Κοινωνία των Πολιτών οργανώνεται

του Δημή­τρη Μιχαηλίδη
Κάθε Δευ­τέ­ρα, στις 20.00, η «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συζη­τά δημό­σια δια­δι­κτυα­κά θέμα­τα που συνε­πι­λέ­γουν οι συμ­με­τέ­χο­ντες συμπο­λί­τες από προη­γού­με­νες συναντήσεις. 
Την Δευ­τέ­ρα, 10 Μαΐ 2021, στις 20.00, η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ με την υπο­στή­ρι­ξη της ΠΕΣΚΟ και του ΙΝΜΕΚΟ συζη­τούν δημό­σια δια­δι­κτυα­κά στο https://us02web.zoom.us/j/83393509410?pwd=ZldnbFR5cklzWUp4VHpNUGVpOE1WQT09 για τον «Εθε­λο­ντι­σμό».
Όποιοι έχουν πρό­θε­ση να συνει­σφέ­ρουν στην κοι­νω­νι­κή ζύμω­ση, και όχι απλά να «εισπρά­ξουν» γνώ­σεις και εμπει­ρί­ες από άλλους, ως «ξένα σώμα­τα», όσοι θέλουν να εισφέ­ρουν σε γνώ­σεις και εμπει­ρί­ες, χωρίς ανταλ­λάγ­μα­τα, μπο­ρούν να συμμετέχουν.
Την ανοι­κτή δημό­σια συζή­τη­ση μπο­ρεί όποιος θέλει να την παρα­κο­λου­θή­σει ελεύ­θε­ρα στο facebook στο προ­φίλ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΆΞΕΩΝ ΚΟ» και να υπο­βάλ­λει ερω­τή­σεις και προτάσεις.
Οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα έχουν την ευκαι­ρία να συζη­τή­σουν για την προ­σφο­ρά του εθε­λο­ντι­σμού στους θεσμούς αλλη­λεγ­γύ­ης και στη Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία. Θα συζη­τη­θούν οι μορ­φές και τρό­ποι εθε­λο­ντι­σμού στη κοι­νω­νι­κή δρά­ση, την επι­μόρ­φω­ση και το πολι­τι­σμό, η σχέ­ση του εθε­λο­ντι­σμού με το Κοι­νω­νι­κό Κεφά­λαιο και τα κίνη­τρα και οφέ­λη του εθε­λο­ντή (πρα­κτι­κά, ηθι­κά κ.α.).
Η έννοια του «εθε­λο­ντή» προσ­διο­ρί­ζε­ται από τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του, δηλα­δή την ανι­διο­τέ­λεια, την κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά και την ελευ­θε­ρία βού­λη­σης. Έτσι ο εθε­λο­ντι­σμός σχε­τί­ζε­ται με την εργα­σία που παρέ­χε­ται δωρε­άν (χωρίς χρη­μα­τι­κές απο­λα­βές) και έχει θετι­κές κοι­νω­νι­κές εκρο­ές για ομά­δες, κοι­νό­τη­τες, ή την κοι­νω­νία γενι­κά. Η εθε­λο­ντι­κή εργα­σία δεν προ­κύ­πτει από ρητή εξα­να­γκα­στι­κή εντο­λή από εργο­δό­τη ή το κρά­τος, ενώ κατευ­θύ­νε­ται προς τρί­τους και όχι προς συγ­γε­νι­κά και φιλι­κά πρό­σω­πα ή ανά­λο­γα κοι­νω­νι­κά δίκτυα που μετέ­χει ο εθε­λο­ντής, όπου ανα­μέ­νε­ται αντα­πό­δο­ση των δωρε­άν υπη­ρε­σιών. Η εθε­λο­ντι­κή εργα­σία είναι δυνα­τόν να παρέ­χε­ται ατο­μι­κά ή οργα­νω­μέ­να. (Σεπ 2010, kemel.gr).
Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι ο δια­κρι­τι­κός τίτλος της κινη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών. Κίνη­μα είναι μια μη νομι­κή μορ­φή, που έχει μια δια­κή­ρυ­ξη και συνυ­πο­γρά­φε­ται από πολί­τες, αλλά δεν είναι νομι­κό πρόσωπο.
Αντι­κεί­με­νό της «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» είναι η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία (Συνε­ται­ρι­σμοί, Ιδρύ­μα­τα, Αλλη­λό­χρεα Κεφά­λαια & Ηθι­κές Τρά­πε­ζες). Όλη η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία όπως αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται από την ICA-International Cooperatives Aliens (Διε­θνή Συμ­μα­χία Συνε­ται­ρι­στών) και το ILO-International Labor Organization (Διε­θνή Οργά­νω­ση Εργα­σί­ας, του ΟΗΕ).
Η λεγό­με­νη Κ.ΑΛ.Ο. ή ΚΑλΟ (Κοι­νω­νι­κή & Αλλη­λέγ­γυα Οικο­νο­μία) είναι μια μορ­φή πολι­τι­κής δια­στρο­φής που ανα­πτύ­χθη­κε ως υβρί­διο στην Λατ. Αμε­ρι­κή και υιο­θε­τή­θη­κε από τις αρι­στε­ρό­στρο­φες πολι­τι­κές ομά­δες για να προ­σε­ται­ρι­σθεί λαϊ­κές μάζες πολι­τι­κά. Σαν τέτοια, η ΚΑΛΟ, ήλθε στην Ελλά­δα, φορε­μέ­νη «από τα πάνω», από πολι­τι­κές ελίτ, απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας, αλλοιώ­νο­ντας, δια­στρέ­φο­ντας και απο­δυ­να­μώ­νο­ντας την Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία, χωρίς την συμ­με­το­χή της Κοι­νω­νί­ας των Πολιτών.
Ρυθ­μι­στής των ΠΑΝΤΩΝ στην κοι­νω­νία των ανθρώ­πων ΠΡΕΠΕΙ να είναι οι άνθρω­ποι και η Κοι­νω­νία των Πολιτών.
Οι συζη­τή­σεις της Δευ­τέ­ρας προ­σπα­θούν να επα­να­φέ­ρουν την «εξου­σία», του­λά­χι­στον των απο­φά­σε­ων, στους πολί­τες και την Κοι­νω­νία των Πολι­τών, μακριά από τις εξου­σί­ες του κρά­τους (Δήμοι, περι­φέ­ρειες, Υπουρ­γεία, Οργα­νι­σμοί), και μακριά από τις εξου­σί­ες της αγο­ράς (τρά­πε­ζες, εται­ρεί­ες, χορη­γί­ες, Εται­ρι­κή Κοι­νω­νι­κή Ευθύ­νη, και βέβαια εται­ρεί­ες είναι και οι Αστι­κές Μη Κερ­δο­σκο­πι­κές Εταιρείες-ΑΜΚΕ)
Την «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», όταν χρειά­ζε­ται νομι­κή τακτο­ποί­η­ση καλύ­πτει η ΠΕΣΚΟ-Πανελ­λή­νια Ένω­ση Συμπρά­ξε­ων Κοι­νω­νι­κής Οικο­νο­μί­ας. Στα θέμα­τα ιδε­ο­λο­γι­κής ζύμω­σης βοη­θά το ΙΝΜΕ­ΚΟ-Ινστι­τού­το Μελε­τών Κοι­νω­νι­κής Οικο­νο­μί­ας, ενώ επαρ­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση προ­σφέ­ρει σε όλους το Δίκτυο Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης & Περι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης (ΚΑΠΑ).
Η Κοι­νω­νία των Πολι­τών ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ή να ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ από το ΚΡΑΤΟΣ ή την ΑΓΟΡΑ. Η Κοι­νω­νία των Πολι­τών ελέγ­χει και προσ­διο­ρί­ζει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ μέσα στην Κοι­νω­νία των ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
Μάλι­στα προ­βλέ­φθη­κε από τους ιδρυ­τές των τότε Ευρω­παϊ­κών Κοι­νο­τή­των ξεχω­ρι­στή γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών. Πρό­κει­ται για το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νω­νι­κό Ταμείο-ΕΚΤ ή SF.
Απλά στην Ελλά­δα, με ορια­κές ερμη­νεί­ες και νόθους ορι­σμούς υφαρ­πά­ζο­νται οι πόροι του ΕΚΤ από το κρά­τος ή από τις εται­ρεί­ες και κατα­ντούν οι Οργα­νώ­σεις της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών να ανα­ζη­τούν χρη­μα­το­δο­τή­σεις είτε από την ΕΚΕ των εται­ρειών της αγο­ράς, είτε από προ­γράμ­μα­τα των δομών του κρά­τους, απο­δε­χό­με­νες έλεγ­χο από το κρά­τος, και όχι ΜΟΝΟ από τους πολί­τες, τους μόνους που μπο­ρούν να ελέγ­χουν. Μάλι­στα οι πολι­τι­κοί αξιο­ποιούν, πολ­λές φορές κατά τις προ­ε­κλο­γι­κές περιό­δους, τις κρα­τι­κές χρη­μα­το­δο­τή­σεις ή δυνα­τό­τη­τες, για να υπο­σχε­θούν επι­λε­κτι­κά προ­νό­μια και να υφαρ­πά­ξουν την περι­στα­σια­κά εκδη­λω­νό­με­νη εξου­σία

Στις συζη­τή­σεις της Δευ­τέ­ρας, στις 20.00, όλοι είναι σεβα­στοί διό­τι είναι άνθρω­ποι, και μετέ­χουν ως πολί­τες, χωρίς καπέ­λα και ιεραρ­χι­κούς τίτλους, ότι και αν κάνουν ή έκα­ναν. Η ελα­χί­στη απαί­τη­ση είναι η συμ­με­το­χι­κή προ­σφο­ρά όλων, και να μην μετέ­χουν μερι­κοί απλά και μόνο για να «κλέ­βουν» ιδέ­ες και προ­στά­σεις, αφού ζυμω­θούν επαρκώς.
Η κοι­νω­νι­κή αυτή ζύμω­ση, κάθε Δευ­τέ­ρα, στις 20.00, αυξά­νει την εμπι­στο­σύ­νη και την διά­θε­ση για αλλη­λο­βο­ή­θεια. Δηλα­δή αυξά­νει το Κοι­νω­νι­κό Κεφά­λαιο, που είναι απα­ραί­τη­το για να γίνει οιασ­δή­πο­τε μορ­φής δρά­ση, εθε­λο­ντι­κή, επι­χει­ρη­μα­τι­κή, οικο­νο­μι­κή κλπ. Και όταν το Κοι­νω­νι­κό Κεφά­λαιο είναι επαρ­κές, μπο­ρεί να δημιουρ­γη­θούν, ως spin off, φυγό­κε­ντρα, διά­φο­ρες συσ­σω­μα­τώ­σεις, διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες, διά­φο­ρες επι­χει­ρή­σεις, διά­φο­ροι σύλ­λο­γοι, διά­φο­ρες task force, διά­φο­ρες Ομά­δες Δράσης.
Πρό­κει­ται για μια «ομό­τι­μη συμ­με­το­χή», μια «ομό­τι­μη δρά­ση», μια «ομό­τι­μη παρα­γω­γή» και αν μπο­ρεί να δια­μορ­φώ­σει σχέ­σεις μετα­ξύ των συμ­με­τε­χό­ντων (πάντα ισό­τι­μες) θα μπο­ρού­σε να προ­κύ­ψουν «συνερ­γα­τι­κές πλατφόρμες».
Και αυτή η «ομο­τι­μία» (δημο­κρα­τία;) πρέ­πει να βγαί­νει και στην συζή­τη­ση, χωρίς ιδε­ο­λο­γι­κούς ιμπε­ρια­λι­σμούς, με σεβα­σμό στην άπο­ψη κάθε ενός, με θέλη­ση για συμ­με­το­χή, με ελεύ­θε­ρη προ­σφο­ρά από κάθε έναν, με απο­κλει­σμό «ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης» των κοι­νών που δημιουρ­γού­νται στην ζύμωση.
Την Δευ­τέ­ρα, 10 Μαΐ 2021, στις 20.00, συζη­τά­με για τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στο https://us02web.zoom.us/j/83393509410?pwd=ZldnbFR5cklzWUp4VHpNUGVpOE1WQT09. Πληρ: peskonpo@gmail.com, inmeko@gmail.com, social@coopsociety.gr και βέβαια στο facebook στο https://www.facebook.com/CoopSociety.gr

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων