- Διαφήμιση -

Αγιοι Ανάργυροι — Καματερό: Αναβλήθηκε η συζήτηση για τη λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού του δήμου

Μετά από κινητοποίηση ου Σωματείου Εργαζομένων του δήμου, του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Μετά από κινη­το­ποί­η­ση, που έγι­νε το από­γευ­μα της Τετάρ­της, του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του δήμου, του Συν­δι­κά­του ΟΤΑ Αττι­κής και του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού, ανα­βλή­θη­κε για δεύ­τε­ρη φορά η συνε­δρί­α­ση της Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής του δήμου για τη λει­τουρ­γία Ανα­πτυ­ξια­κού Οργα­νι­σμού στο δήμο.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Αγιοι Ανάρ­γυ­ροι — Καμα­τε­ρό σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων