- Διαφήμιση -

Μενίδι : Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς

Πληροφορίες αναφέρουν πως πυροβολισμό δέχτηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Τα στοιχεία του πάντως δεν έχουν γίνει γνωστά για την ώρα

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει, το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, στο Μενί­δι μετά από ανα­φο­ρές για πυρο­βο­λι­σμούς στο ύψος του Δημαρχείου.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, άγνω­στοι τηλε­φώ­νη­σαν στην άμε­ση δρά­ση ενη­με­ρώ­νο­ντας πως έχουν πέσει πυρο­βο­λι­σμοί στην περιοχή.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως πυρο­βο­λι­σμό δέχτη­κε ένα άτο­μο, το οποίο μετα­φέρ­θη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νο στο νοσο­κο­μείο «Γ. Γεν­νη­μα­τάς». Τα στοι­χεία του πάντως δεν έχουν γίνει γνω­στά για την ώρα.

Δύο άτο­μα που επέ­βαι­ναν σε μηχα­νά­κι φορώ­ντας κρά­νη, ένα άσπρο και ένα μαύ­ρο, φέρε­ται να προ­σέγ­γι­σαν τον άνδρα και να τον πυροβόλησαν.

Στο σημείο έχουν σπεύ­σει δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας, οι οποί­ες ερευ­νούν το περιστατικό.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων