- Διαφήμιση -

ΥΓΕΙΑ: 3ο Διεθνές Σεμινάριο ώμου “Athens Shoulder Course 2019”

Στην Αθήνα από τις 7 έως τις 9 Φεβρουαρίου

Όλες οι νέες και και­νο­τό­μες τεχνι­κές στη χει­ρουρ­γι­κή του ώμου βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο του 3ου κατά σει­ρά Διε­θνούς Σεμι­να­ρί­ου ώμου “Athens Shoulder Course” που διορ­γα­νώ­νει η Γ’ Ορθο­παι­δι­κή Κλι­νι­κή του ΥΓΕΙΑ στην Αθή­να, από τις 7 έως τις 9 Φεβρουα­ρί­ου 2019.

Το θεω­ρη­τι­κό μέρος θα φιλο­ξε­νη­θεί στο ξενο­δο­χείο «Royal Olympic», ενώ το πρα­κτι­κό μέρος θα γίνει στο εργα­στή­ριο Ανα­το­μί­ας της Ιατρι­κής Σχο­λής του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

Η διορ­γά­νω­ση έχει διε­θνή χαρα­κτή­ρα, καθώς πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με την Ιτα­λι­κή και τη Γαλ­λι­κή Αρθρο­σκο­πι­κή Εται­ρεία (SIA-SFAκαι διορ­γα­νώ­νε­ται υπό την αιγί­δα της Πανευ­ρω­παϊ­κής Αρθρο­σκο­πι­κής Εται­ρεί­ας (ESSKA), της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας ώμου (ESA) και της Παγκό­σμιας αρθρο­σκο­πι­κής εται­ρεί­ας (ISAKOS).

Στό­χος του Σεμι­να­ρί­ου είναι η ενη­μέ­ρω­ση και εκπαί­δευ­ση των Ελλή­νων και ξένων ορθο­παι­δι­κών με εξει­δί­κευ­ση στην χει­ρουρ­γι­κή του ώμου, πάνω σε όλες τις σύγ­χρο­νες μεθό­δους. Το Σεμι­νά­ριο περι­λαμ­βά­νει ενδια­φέ­ρου­σες δια­λέ­ξεις από δια­κε­κρι­μέ­νους Έλλη­νες ορθο­παι­δι­κούς, Ευρω­παί­ους και Αμε­ρι­κά­νους χει­ρουρ­γούς ώμου, ανα­φο­ρι­κά με όλα τα θέμα­τα που απα­σχο­λούν σήμε­ρα τους χει­ρουρ­γούς του ώμου, ενώ παράλ­λη­λα θα γίνει ζωντα­νή ανα­με­τά­δο­ση χει­ρουρ­γεί­ων για την απο­τύ­πω­ση των δυσκο­λιών και την αντι­με­τώ­πι­σή τους, σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο. Τέλος, το Σεμι­νά­ριο δίνει την ευκαι­ρία στους συμ­με­τέ­χο­ντες να εκπαι­δευ­τούν σε πτω­μα­τι­κά παρα­σκευά­σμα­τα στις πιο σύγ­χρο­νες αρθρο­σκο­πι­κές και ανοι­κτές τεχνικές.
 

Ο Πρό­ε­δρος του “Athens Shoulder Course”, κ. Εμμα­νου­ήλ Αντω­νο­γιαν­νά­κης, Ορθο­παι­δι­κός, Διευ­θυ­ντής της Γ΄ Ορθο­παι­δι­κής Κλι­νι­κής του ΥΓΕΙΑ σχο­λί­α­σε: «Είμα­στε ιδιαί­τε­ρα υπε­ρή­φα­νοι καθώς το “Athens Shoulder Course” έχει καθιε­ρω­θεί ως ένα από τα πιο επι­τυ­χη­μέ­να ιατρι­κά Σεμι­νά­ρια με εξει­δί­κευ­ση στη χει­ρουρ­γι­κή του ώμου, σε όλη την Ευρώ­πη. Με εμπει­ρία πλέ­ον τριών χρό­νων, στό­χος μας είναι να συνε­χί­ζου­με να μοι­ρα­ζό­μα­στε την εμπει­ρία και τις αγω­νί­ες μας με τους Ευρω­παί­ους φίλους και συνα­δέρ­φους μας και να μετα­φέ­ρου­με τη τεχνο­γνω­σία μας στους νεό­τε­ρους ιατρούς, προ­κει­μέ­νου να εφαρ­μό­ζουν απο­τε­λε­σμα­τι­κά τις πιο σύγ­χρο­νες πρακτικές».

Από την πλευ­ρά του ο Πρό­ε­δρος της Οργα­νω­τι­κής και Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής του Σεμι­να­ρί­ου, κ. Εμμα­νου­ήλ Μπρι­λά­κης, Ορθο­παι­δι­κός, Επι­με­λη­τής της Γ’ Ορθο­παι­δι­κής Κλι­νι­κής του ΥΓΕΙΑ τόνι­σε «Η προ­θυ­μία με την οποία απο­δέ­χο­νται την πρό­σκλη­σή μας οι κατα­ξιω­μέ­νοι προ­σκε­κλη­μέ­νοι μας και η πολυ­πλη­θής συμ­με­το­χή στο εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα από Ορθο­παι­δι­κούς ξένων χωρών, επι­βρα­βεύ­ει τις προ­σπά­θειές μας για να συνε­χί­σου­με και στο μέλ­λον να διορ­γα­νώ­νου­με ιατρι­κά Σεμι­νά­ρια, εφά­μιλ­λα των καλύ­τε­ρων Ευρωπαϊκών».

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φτεί­τε το: www.athens-shoulder-course.com

Πηγή http://thetoc.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων