- Διαφήμιση -

Μονόδρομος η εξωτερίκευση του προβλήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων logistics

Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων Logistics για την εξυπηρέτηση εμπορευμάτων τρίτων αποτελεί χρόνιο ζήτημα για τον κλάδο.

Η αδειο­δό­τη­ση των επι­χει­ρή­σε­ων Logistics για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση εμπο­ρευ­μά­των τρί­των απο­τε­λεί χρό­νιο ζήτη­μα για τον κλά­δο. Από τις 3 δρα­στη­ριό­τη­τες της εφο­δια­στι­κής, μόνο οι μετα­φο­ρείς έχουν νόμο που διέ­πει το επάγ­γελ­μά τους.

Ενταγ­μέ­νοι σε ειδι­κό πλαί­σιο, τους δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα να δρα­στη­ριο­ποι­η­θούν παράλ­λη­λα και στις άλλες δύο δρα­στη­ριό­τη­τες της εφο­δια­στι­κής, τη δια­με­τα­φο­ρά και την απο­θή­κευ­ση. Οι τελευ­ταί­ες δεν αδειο­δο­τού­νται ως επάγ­γελ­μα και ταυ­τό­τη­τά τους απο­τε­λεί η έναρ­ξη στην εφο­ρία και η άδεια εγκατάστασης.

Με ορθά δεδο­μέ­νη την απου­σία αδειο­δό­τη­σης επαγ­γέλ­μα­τος, η ανα­γκαιό­τη­τα ύπαρ­ξης άδειας εγκα­τά­στα­σης και λει­τουρ­γί­ας απο­τε­λεί μονό­δρο­μο επι­χει­ρη­μα­τι­κής δραστηριοποίησης.

Τα πρό­σφα­τα αδειο­δο­τι­κά εργα­λεία δε δια­φο­ρο­ποί­η­σαν την υπέρ­τε­ρη νομο­θε­σία περί χρή­σε­ων γης,δια­τη­ρώ­ντας τα ίδια αδειο­δο­τι­κά προ­βλή­μα­τα που είχε το ΠΔ79/2004 με τον Ν.4302/2014.

Απο­τε­λεί δε έκπλη­ξη όταν κατά την άπο­ψη της κεντρι­κής διοί­κη­σης, το πλαί­σιο λει­τουρ­γεί ικα­νο­ποι­η­τι­κά, ενώ δεν έχει εκδο­θεί ούτε μία άδεια λει­τουρ­γί­ας για Κέντρα Απο­θή­κευ­σης και Δια­νο­μής στην Αττι­κή που να αφο­ρά εμπο­ρεύ­μα­τα τρίτων.

Δημιουρ­γεί απο­ρί­ες πώς θα χρη­μα­το­δο­τη­θούν από το ΕΣΠΑ επι­χει­ρή­σεις που δεν θα είναι αδειο­δο­τη­μέ­νες, ενώ πασχί­ζουν οι υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης να εξα­σφα­λί­σουν πόρους που να ενι­σχύ­ουν το outsourcing.

Απο­τε­λεί παρά­δο­ξο πώς θα ανα­δει­χθεί η Ελλά­δα σε δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κόμ­βο, όταν ακό­μα η αδειο­δο­τι­κή και χωρο­τα­ξι­κή νομο­θε­σία έχει ως ανε­λα­στι­κή βάση την αδειο­δό­τη­ση χον­δρε­μπο­ρι­κών και εμπο­ρι­κών επιχειρήσεων.

Παρ’ όλα αυτά το ίδιο το κρά­τος παρα­δέ­χε­ται την αδυ­να­μία να εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις του και προ­κει­μέ­νου να μη στα­μα­τή­σει την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, λει­τουρ­γεί ευέ­λι­κτα κατά την έναρ­ξη δρα­στη­ριό­τη­τας στην εφο­ρία, αδια­φο­ρώ­ντας για τις άδειες λει­τουρ­γί­ας που θεω­ρη­τι­κά έπονται.

Ανα­φο­ρι­κά με την περιο­χή του Ελαιώ­να, η περιο­χή δια­τη­ρεί τον χαρα­κτή­ρα της και επι­ση­μαί­νε­ται ο κίν­δυ­νος ερη­μο­ποί­η­σης της περιο­χής απου­σία της δια­με­τα­φο­ράς (πρα­κτό­ρευ­σης). Στο Ρυθ­μι­στι­κό Αθη­νών χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως κρί­σι­μη θέση σε σχέ­ση με τις υπάρ­χου­σες συγκοι­νω­νια­κές υπο­δο­μές, σε συν­δυα­σμό με την ανε­πάρ­κεια στην Αττι­κή κατάλ­λη­λων εκτά­σε­ων για την επιχειρηματικότητα.

Προ­τεί­νε­ται η πρό­βλε­ψη της δημιουρ­γί­ας Επι­χει­ρη­μα­τι­κών Πάρ­κων για τις τρι­το­γε­νείς δρα­στη­ριό­τη­τες, στα οποία περι­λαμ­βά­νο­νται και επι­χει­ρη­μα­τι­κά πάρ­κα ειδι­κού τύπου. Σε περί­πτω­ση που συγκε­κρι­μέ­νες χωρι­κές ενό­τη­τες του Ελαιώ­να έχουν τον χαρα­κτή­ρα Άτυ­πων Βιο­μη­χα­νι­κών Συγκε­ντρώ­σε­ων, τα Επι­χει­ρη­μα­τι­κά Πάρ­κα έχουν τη μορ­φή των Επι­χει­ρη­μα­τι­κών Πάρ­κων Εξυγίανσης.

Η περιο­χή και οι δια­με­τα­φο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις του χώρου έχουν απο­κτή­σει πια ταυ­τό­τη­τα, με την ανα­γνώ­ρι­ση του χώρου στην επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα ως ένας άτυ­πος υπο­δο­χέ­ας που λει­τουρ­γεί από το 1970. Δεν είναι τυχαίο, ότι όσες επι­χει­ρη­μα­τι­κές προ­σπά­θειες μετα­στέ­γα­σης έγι­ναν στο παρελ­θόν προς την κατεύ­θυν­ση εξεύ­ρε­σης μεγά­λων ικα­νο­ποι­η­τι­κών εκτά­σε­ων, οι οποί­ες πάλι δεν ήταν αδειο­δο­τι­κά κατάλ­λη­λες, απέ­τυ­χαν επι­χει­ρη­μα­τι­κά, καθώς δεν δημιουρ­γή­θη­κε ποτέ η κρί­σι­μη μάζα αδειο­δο­τη­μέ­νων επι­χει­ρή­σε­ων που θα επι­βά­λει τη νομιμότητα.

Επι­κρα­τού­σε βέβαια και η τάση δημιουρ­γί­ας μεγά­λων απο­θη­κών χωρίς να εξε­τά­ζε­ται η ιδιαι­τε­ρό­τη­τα της βρα­χεί­ας ενα­πό­θε­σης που επι­κρα­τεί στις δια­με­τα­φο­ρι­κές (πρα­κτο­ρεία).

Στις επο­χές επάρ­κειας χώρων εντός Αττι­κής, η ΠΕΕΔ είχε προ­τεί­νει πρώ­τα απορ­ρό­φη­ση των υπη­ρε­σιών εφο­δια­στι­κής από περιο­χές που εξυ­γιαί­νο­νται, να ακο­λου­θή­σουν όσες δεν είναι αδειο­δο­τη­μέ­νες, αλλά δεν προ­έρ­χο­νται από εξυ­γί­αν­ση, και στο τέλος αυτές που έχουν αδειο­δο­τη­θεί πριν από την ολο­κλή­ρω­ση του νομο­σχε­δί­ου και θέλουν φυσι­κά να μετεγκατασταθούν.

Με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις αυτές, θα μπο­ρού­σαν να ορι­σθούν εναλ­λα­κτι­κές μορ­φές ανά­πτυ­ξης των υπη­ρε­σιών εφο­δια­στι­κής, υπό τον όρο ότι η λεγό­με­νη «πιά­τσα», δηλα­δή η περιο­χή υψη­λής μετα­φο­ρι­κής ζήτη­σης, θα είναι μία.

Σήμε­ρα, η ανα­γκαιό­τη­τα δια­τή­ρη­σης πια στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο κρί­νε­ται από πολ­λές πλευ­ρές ανα­γκαία. Υπάρ­χει διαρ­κής πρό­βλε­ψη από το γενι­κό χωρο­τα­ξι­κό σχέ­διο και το Ρυθ­μι­στι­κό Αθηνών.

Η αγο­ρά λει­τουρ­γεί μέσω του συγκε­κρι­μέ­νου χώρου, δια­τη­ρεί­ται η εγγύ­τη­τα από το λιμά­νι, την κεντρι­κή λαχα­να­γο­ρά Αθη­νών, τις εθνι­κές οδούς, τον Ασπρό­πυρ­γο, τον σιδη­ρό­δρο­μο, το αερο­δρό­μιο και λει­τουρ­γεί εδώ και 40 χρό­νια ως πρό­δρο­μο Αστι­κό Κέντρο Ενο­ποί­η­σης Εμπο­ρευ­μά­των (ΑΚΕΕ) που προ­δια­γρά­φει ο Ν.4302/2014 υπο­στη­ρί­ζο­ντας και το κέντρο της πρωτεύουσας.

Υπάρ­χουν όμως και επι­χει­ρή­μα­τα που αφο­ρούν καθα­ρά την περιο­χή, όπως η ερη­μο­ποί­η­ση που ενδε­χο­μέ­νως θα δημιουρ­γη­θεί και θα ανα­θρέ­ψει ενδει­κτι­κά τη δημιουρ­γία υπαί­θριων αγο­ρών εντός του αστι­κού ιστού, ανα­κα­τα­λή­ψεις χώρων από Ρομά κ.λπ.

Όμοια και στην υπό­λοι­πη Αττι­κή, οι επι­χει­ρή­σεις που λει­τουρ­γούν για τη δια­χεί­ρι­ση εμπο­ρευ­μά­των τρί­των δεν είναι αδειο­δο­τη­μέ­νες για τη λει­τουρ­γία τους κι αν δεν αλλά­ξει κάτι άμε­σα θα συνε­χί­σουν να λει­τουρ­γούν υπό ανο­χή. Κρί­σι­μο σημείο απο­τε­λεί ο συνα­γω­νι­σμός που θα δημιουρ­γη­θεί με το Εμπο­ρευ­μα­τι­κό Κέντρο του Θρια­σί­ου, που ως μόνο νόμι­μα αδειο­δο­τη­μέ­νο θα πρέ­πει να αντα­γω­νι­στεί όλες τις λοι­πές μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις του κλάδου.

Μεγά­λου όγκου απο­θη­κεύ­σεις σε εμπο­ρευ­μά­των τρί­των θα απο­τε­λέ­σουν «μήλον της Έρι­δος» για την επό­με­νη μέρα, με τις καταγ­γε­λί­ες να ανταλ­λάσ­σο­νται μετα­ξύ των μεγά­λων απο­θη­κευ­τών Logistics 3PL.

Κλεί­νο­ντας, όλες οι επι­χει­ρή­σεις του κλά­δου, μεγά­λες 3PL, μετα­φο­ρείς, δια­με­τα­φο­ρείς πρέ­πει να αντι­λη­φθούν ότι αν δεν εξω­τε­ρι­κεύ­σουν το πρό­βλη­μα της αδυ­να­μί­ας αδειο­δό­τη­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων που λει­τουρ­γούν, αν δεν ανα­δεί­ξουν το πρό­βλη­μα, δεν θα επι­λυ­θεί ποτέ.

Θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με όρους νομι­μό­τη­τας που ενώ σήμε­ρα υπο­στη­ρί­ζουν ότι δια­θέ­τουν, αύριο θα απο­τε­λέ­σουν αφορ­μή για την επι­ση­μο­ποί­η­ση της παρά­νο­μης λει­τουρ­γί­ας τους.

Ιωάν­νης Σιαμάς, 

πρώ­ην πρό­ε­δρος της ΠΕΕΔ

 

Πηγή http://www.metaforespress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων