- Διαφήμιση -

Το παράδοξο της παχυσαρκίας: Λιγότερο θανατηφόρα τα εγκεφαλικά όταν υπάρχουν επιπλέον κιλά

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το προσδόκιμο ζωής όσων έχουν λίγα παραπανίσια κιλά τους βοηθά να ζήσουν περισσότερο από αυτούς που έχουν φυσιολογικό βάρος.

Είναι γνω­στό το “παρά­δο­ξο της παχυ­σαρ­κί­ας”. Ενώ δεν είναι καλό να είναι κανείς υπέρ­βα­ρος ή παχύ­σαρ­κος, ορι­σμέ­νες μελέ­τες έχουν δεί­ξει ότι το προσ­δό­κι­μο ζωής όσων έχουν λίγα παρα­πα­νί­σια κιλά τους βοη­θά να ζήσουν περισ­σό­τε­ρο από αυτούς που έχουν φυσιο­λο­γι­κό βάρος.

Τώρα μια νέα μελέ­τη βρή­κε πως εάν κάποιος είναι υπέρ­βα­ρος ή παχύ­σαρ­κος έχει μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα να ζήσει ύστε­ρα από ένα εγκε­φα­λι­κό. Η μελέ­τη υπο­στη­ρί­ζει το “παρά­δο­ξο της παχυ­σαρ­κί­ας” βρί­σκο­ντας μάλι­στα πως όσο μεγα­λύ­τε­ρο είναι το βάρος, τόσο μειώ­νε­ται η πιθα­νό­τη­τα ενός θανα­τη­φό­ρου εγκεφαλικού.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τη νευ­ρο­λό­γο Zuolu Liu του Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νια στο Λος ‘Αντζε­λες (UCLA), έκα­ναν τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση στην ετή­σια συνά­ντη­ση της American Academy of Neurology

Οι ερευ­νη­τές ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 1.033 ανθρώ­πους με μέση ηλι­κία 71 ετών, οι οποί­οι είχαν πάθει οξύ ισχαι­μι­κό εγκε­φα­λι­κό επεισόδιο.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι όσοι ήταν σοβα­ρά παχύ­σαρ­κοι (με δεί­κτη μάζας σώμα­τος άνω του 35), είχαν 62% μικρό­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα να πεθά­νουν, σε σχέ­ση με όσους είχαν κανο­νι­κό βάρος (με Δεί­κτη Μάζας Σώμα­τος 20–24).

Οι παχύ­σαρ­κοι (ΔΜΣ 30–34) είχαν 46% μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο για θανα­τη­φό­ρο εγκε­φα­λι­κό, ενώ οι υπέρ­βα­ροι (ΔΜΣ 25–29) είχαν 15% μικρό­τε­ρο κίνδυνο.

Από την άλλη μεριά, οι άνθρω­ποι με βάρος μικρό­τε­ρου του κανο­νι­κού (με ΔΜΣ κάτω του 20) είχαν 67% μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα να πεθά­νουν μετά από ένα εγκε­φα­λι­κό, σε σχέ­ση με τα άτο­μα κανο­νι­κού βάρους.

Το παρά­δο­ξο της παχυ­σαρ­κί­ας βασί­ζε­ται σε παρα­τη­ρή­σεις. Το επι­πλέ­ον λίπος, για λόγους που δεν είναι σήμε­ρα κατα­νοη­τοί μπο­ρεί να προ­στα­τεύ­ει τους ηλι­κιω­μέ­νους ή ακό­μη και όσους έχουν ορι­σμέ­νες χρό­νιες παθή­σεις. Μια πιθα­νή εξή­γη­ση είναι ότι οι υπέρ­βα­ροι ή παχύ­σαρ­κοι άνθρω­ποι έχουν ένα θρε­πτι­κό από­θε­μα που τους βοη­θά να επι­βιώ­σουν μετά από παρα­τε­τα­μέ­νες ασθένειες.

Περισ­σό­τε­ρη έρευ­να πάντως χρειά­ζε­ται για τη σχέ­ση του δεί­κτη μάζας σώμα­τος με το εγκεφαλικό.

 

Πηγή www.healthyliving.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων