- Διαφήμιση -

Άνοιξε ο δρόμος για το αποτεφρωτήριο νεκρών στον Ελαιώνα

Τι προβλέπει η απόφαση

Η από­φα­ση για την κατα­σκευή του απο­τε­φρω­τη­ρί­ου στην περιο­χή του Ελαιώ­να υπε­γρά­φη την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη από τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας κ. Γιώρ­γο Στα­θά­κη, παρου­σία του δημάρ­χου Αθη­ναί­ων κ. Γιώρ­γου Καμίνη.

Η υπουρ­γι­κή από­φα­ση καθο­ρί­ζει τον χώρο και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την κατα­σκευή του Κέντρου Απο­τέ­φρω­σης Νεκρών, όπως αυτό σχε­διά­στη­κε και προ­τά­θη­κε από τον δήμο Αθη­ναί­ων για την περιο­χή του Ελαιώνα.

Όπως ανα­φέ­ρει η επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του δήμου, η από­φα­ση προ­βλέ­πει την κατα­σκευή του απο­τε­φρω­τη­ρί­ου καθώς και τη δια­μόρ­φω­ση κοι­νό­χρη­στων χώρων πρα­σί­νου (στα οικο­δο­μι­κά τετρά­γω­να 17 και 29), βάσει της από­φα­σης του Συμ­βου­λί­ου Μητρο­πο­λι­τι­κού Σχε­δια­σμού του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ανά­πτυ­ξης, που ομό­φω­να ενέ­κρι­νε την πρό­τα­ση του δήμου Αθηναίων.

Στον κοι­νό­χρη­στο χώρο δημιουρ­γεί­ται οργα­νω­μέ­νος χώρος πρα­σί­νου που περι­λαμ­βά­νει ανα­ψυ­κτή­ριο, χώρους συνά­θροι­σης κοι­νού, αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και απα­ραί­τη­τες υπο­δο­μές, για τη φύλα­ξη και τη συντή­ρη­ση του χώρου. Οι περι­φρά­ξεις θα είναι φυτι­κές, η υπάρ­χου­σα υψη­λή βλά­στη­ση προ­στα­τεύ­ε­ται, ενώ τα υλι­κά επί­στρω­σης και η φύτευ­ση θα είναι σύμ­φω­να με τις αρχές της βιο­κλι­μα­τι­κής αρχιτεκτονικής.

«Περά­σα­με από τα χίλια κύμα­τα ενός ατε­λούς νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου αλλά τελι­κά τα κατα­φέ­ρα­με. Άνοι­ξε ο δρό­μος για την κατα­σκευή του απο­τε­φρω­τη­ρί­ου νεκρών του δήμου Αθη­ναί­ων. Υπο­γρά­φτη­κε η σχε­τι­κή από­φα­ση από τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας κ. Γ. Στα­θά­κη. Η δημιουρ­γία του Κέντρου δεν απο­τε­λού­σε απλώς μία δέσμευ­σή μας από το 2014 αλλά και μία υπο­χρέ­ω­ση της Πολι­τεί­ας απέ­να­ντι στα στοι­χειώ­δη δικαιώ­μα­τα του πολί­τη» ανέ­φε­ρε σε αναρ­τή­σεις του στο Twitter ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων