- Διαφήμιση -

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το φονικό στο Χαλάνδρι: «Ζούσα αγκαλιά με το πτώμα του… του μαγείρευα»

Με κάθε λεπτομέρεια και απόλυτη ψυχραιμία, η 57χρονη Γερμανίδα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντρόφου της στο Χαλάνδρι περιέγραψε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών τη διαδικασία που ακολούθησε για να τυλίξει το πτώμα του 67χρονου καθώς οι μέρες περνούσαν και η σήψη είχε προχωρήσει αρκετά.

Άλλω­στε, από την πρώ­τη στιγ­μή ομο­λό­γη­σε στους αξιω­μα­τι­κούς ότι έμει­νε περί­που 15 ημέ­ρες στο δια­μέ­ρι­σμα με τον νεκρό σύντρο­φο της.

Το CNN Greece φέρ­νει στο φως όλα όσα απο­κά­λυ­ψε μετά τη σύλ­λη­ψή της.

«Δεν μπο­ρού­σα να καθα­ρί­σω, μύρι­ζε πάρα πολύ και ήθε­λα να τον ξεφορ­τω­θώ από το σπί­τι. Στην αρχή είχα σκε­φθεί να τον κου­νή­σω για να τον πάω στο μπά­νιο και να είναι πιο δρο­σε­ρά εκεί. Όμως δεν το έκα­να ποτέ. Δεν είχε νόη­μα, αφού και πάλι θα ήταν μέσα στο σπί­τι. Έπρε­πε να τον βγά­λω από το σπί­τι. Επει­δή δεν ήθε­λα να τον πιά­σω από κάποιο σημείο του σώμα­τός του μετά από τόσο και­ρό που είχε περά­σει, πήρα μια ται­νία που κολ­λά­ει και τον τύλι­ξα γύρω γύρω. Ακό­μη, πήρα, κάτι σκοι­νιά από το μηχα­νά­κι του που το είχε παρ­κα­ρι­σμέ­νο απέ­ξω και τον τύλι­ξα και με αυτά», είπε, δια­τη­ρώ­ντας την ψυχραι­μία της.

Όταν η μυρω­διά από τη σήψη είχε γίνει πια πολύ έντο­νη, η γυναί­κα πήρε τα πράγ­μα­τά της και προ­σπά­θη­σε να εξα­φα­νι­στεί. Όπως είπε, πήγαι­νε σε δια­φο­ρε­τι­κά ξενο­δο­χεία μέχρι που οι Αρχές την εντό­πι­σαν στο Παγκρά­τι, λίγο πριν εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα για τη Γερ­μα­νία. Στους αστυ­νο­μι­κούς απο­κά­λυ­ψε, επί­σης, πως έδω­σε χάπια στον σύντρο­φο της.

«Εγώ έβα­λα 5 ή 6 χάπια σε ένα ποτή­ρι που είχα βάλει μέσα μπλε πορ­το­κα­λά­δα χωρίς ανθρα­κι­κό και τα διέ­λυ­σα στην πορ­το­κα­λά­δα με ένα κου­τά­λι. Μετά του πήγα το ποτή­ρι αυτό με την πορ­το­κα­λά­δα και ο Γιάν­νης την ήπιε. Αυτά τα χάπια ήταν άσπρα και ήταν πετα­μέ­να μέσα στο συρ­τά­ρι στο σαλό­νι. Αυτά τα χάπια, απ’ ότι μου είχε πει ο Γιάν­νης, ήταν χάπια που έπαιρ­νε για να ηρε­μή­σει. Μετά άρχι­σε να βήχει πάρα πολύ δυνα­τά και εγώ δεν μπο­ρού­σα να κοι­μη­θώ. Έβη­χε συχνά ο Γιάν­νης όταν ξάπλω­νε. Μέσα στη νύχτα σηκώ­θη­κε και ίσως πήγε και ήπιε και κάποιο άλλο χάπι, αλλά δεν ξέρω τι. Αυτό το λέω για­τί την άλλη μέρα, είδα στο τρα­πέ­ζι της κου­ζί­νας ένα κου­τά­κι που ο Γιάν­νης είχε τα χάπια της εβδο­μά­δας και αυτό το κου­τά­κι ήταν ανοι­χτό».

Για τους αστυ­νο­μι­κούς, η Γερ­μα­νί­δα ήταν από την αρχή η βασι­κή ύπο­πτη της δολοφονίας.

«Όταν ξύπνη­σα στις 19 Δεκεμ­βρί­ου το πρωί, επει­δή είχα ανη­συ­χή­σει πολύ πια από την κατά­στα­ση του Γιάν­νη, πήγα τον ψηλά­φι­σα και κατά­λα­βα ότι ήταν κανο­νι­κά νεκρός. Δεν είχε παλ­μούς, δεν ακου­γό­ταν η καρ­διά του και φαι­νό­ταν στο πρό­σω­πο του ότι ήταν νεκρός. Από τότε τις επό­με­νες 10 μέρες ξάπλω­να και κοι­μό­μουν δίπλα του, για­τί ένιω­θα ότι ήταν ακό­μα κοντά μου».

Όπως φέρ­νει σήμε­ρα στο φως της δημο­σιό­τη­τας η Espresso, η 57χρονη μάλι­στα μετά το έγκλη­μα… αγκά­λια­ζε το πτώ­μα του συντρό­φου του και όπως απο­κα­λύ­πτει στην κατά­θε­σή της τού… μαγεί­ρευε και προ­σπα­θού­σε να τον ταΐ­σει μήπως και ξυπνήσει.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ιστο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων θα δεί­ξουν ακρι­βώς τι χάπια ήταν αυτά που έδω­σε στον σύντρο­φο της η κατη­γο­ρου­μέ­νη, ενώ στο μικρο­σκό­πιο θα μπει και ένα εύρη­μα κοντά στο στό­μα του θύμα­τος που μπο­ρεί να κρύ­βει και ένδει­ξη ότι ο θάνα­τος του 67χρονου προ­ήλ­θε από ασφυξία.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων