- Διαφήμιση -

Ανεύθυνες «προγνώσεις» στο facebook για μεγάλο σεισμό κοντά στην Αθήνα

Δεν έχουν καμία επιστημονική βάση τα δημοσιεύματα

Δεν έχουν καμία επι­στη­μο­νι­κή βάση τα δημο­σιεύ­μα­τα λένε οι σει­σμο­λό­γοι που καλούν τη Δικαιο­σύ­νη να παρέμ­βει — Χου­λιά­ρας: Να μην πιστεύ­ει ο κόσμος τις ανυ­πό­στα­τες φήμες

«Ισχυ­ρός σει­σμός πιθα­νό­τη­τα κοντά στην Αθή­να κατά τις επό­με­νες 36 ώρες» έγρα­φε ο τίτλος σελί­δας στο facebook που προει­δο­ποιού­σε τα μέλη της ότι ο εγκέ­λα­δος ετοι­μά­ζε­ται να χτυ­πή­σει κάπου κοντά στην πρωτεύουσα.

Το μήνυ­μα αυτό το οποίο αναρ­τή­θη­κε στις 18 Ιανουα­ρί­ου 2019 προ­κά­λε­σε την έντο­νη αγα­νά­κτη­ση του Διευ­θυ­ντή ερευ­νών του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών κ Γερά­σι­μου Χου­λιά­ρα ο οποί­ος κάνει έκκλη­ση στις Εισαγ­γε­λι­κές Αρχές να επέμ­βουν αφού η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα στο Facebook η οποία έχει τίτλο «Greece Earthquake Forecast» αναρ­τά σχε­δόν καθη­με­ρι­νά στοι­χεία πρό­γνω­σης σει­σμού και ειδι­κό­τε­ρα αναρ­τά σε τι ποσο­στό μπο­ρεί να γίνει ισχυ­ρός σει­σμός και σε ποιες περιο­χές στην Ελλά­δα, προ­κα­λώ­ντας σύγ­χυ­ση και έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό σε όσους την παρακολουθούν.

Μετα­ξύ εκεί­νων που είδαν την ανάρ­τη­ση ήταν και ο καθη­γη­τής σει­σμο­λο­γί­ας και διευ­θυ­ντής ερευ­νών του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών Γερά­σι­μος Χου­λιά­ρας, ο οποί­ος είχε έναν έντο­νο δια­δι­κτυα­κό διά­λο­γο με τους χει­ρι­στές της ομά­δας. Ο κ. Χου­λιά­ρας μιλώ­ντας στο protothema.gr απο­κά­λυ­ψε πως τα άτο­μα με τα οποία συνο­μί­λη­σε ζητώ­ντας τους να κατε­βά­σουν την «πρό­γνω­ση» μιας και προ­κα­λούν πανι­κό σε όσους τη δια­βά­ζουν, του απά­ντη­σαν επι λέξει: «και τι σε νοιά­ζει εσέ­να εδώ είναι ιδιω­τι­κή ομά­δα». Στις παρα­τη­ρή­σεις του κ. Χου­λιά­ρα προς τα άτο­μα αυτά- τα οποία, σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή, ουδε­μία σχέ­ση έχουν με την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα που ασχο­λεί­ται με την παρα­κο­λού­θη­ση των σει­σμών- τον διέ­γρα­ψαν από δια­δι­κτυα­κό «φίλο» ενώ συνέ­χι­σαν να αναρ­τούν χάρ­τες της Ελλά­δας που απει­κο­νί­ζουν σε τι ποσο­στό και που είναι δυνα­τό να γίνει ισχυ­ρός σεισμός.

«Τους τελευ­ταί­ους δυο μήνες έχουν ξεπη­δή­σει διά­φο­ρα group στο facebook που παρό­λο είναι «κλει­στές» ομά­δας εν τού­τοις βγά­ζουν ανα­κοι­νώ­σεις που είναι δημό­σιες από πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτές τις ομά­δες ανα­κοι­νώ­νο­νται προ­γνώ­σεις σει­σμών. Όταν μου εμφα­νί­στη­κε μια τέτοια «πρό­γνω­ση» στο δικό μου προ­φιλ, εκνευ­ρί­στη­κα και μιλώ­ντας δια­δι­κτυα­κά με τα άτο­μα αυτά που έχουν φτιά­ξει αυτές τις ομά­δες τους είπα να στα­μα­τή­σουν για­τί προ­κα­λούν φόβο στον κόσμο. Αντί αυτού εκεί­νοι με διέ­γρα­ψαν» είπε ο κ. Χου­λιά­ρας και πρό­σθε­σε: «Όταν ο συγ­χω­ρε­μέ­νος ο Ηλί­ας Τσιά­πας έκα­νε κάποιες δημο­σιεύ­σεις σε εφη­με­ρί­δα πανελ­λα­δι­κής κυκλο­φο­ρί­ας ο ΟΑΣΠ, ο Οργα­νι­σμός Αντι­σει­σμι­κού Σχε­δια­σμού και Προ­στα­σί­ας έστελ­νε τον Εισαγ­γε­λέα. Τώρα που γίνε­ται αυτό στο δια­δί­κτυο και πόσο μάλ­λον στο facebook δεν πρέ­πει ο ΟΑΣΠ να ζητή­σει την παρέμ­βα­ση εισαγγελέα;»

Το protothema.gr μίλη­σε και με τον πρό­ε­δρο του ΟΑΣΠ καθη­γη­τή Ευθύ­μιο Λέκ­κα ο οποί­ος εξή­γη­σε πως οι επι­στή­μο­νες όταν έχουν κάποια στοι­χεία για ενδε­χό­με­νο σει­σμό οφεί­λουν να ενη­με­ρώ­νουν τόσο τον ΟΑΣΠ όσο και τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. «Πολ­λοί επι­στή­μο­νες δημο­σιεύ­ουν τα στοι­χεία τους σε επι­στη­μο­νι­κά εξει­δι­κευ­μέ­να διε­θνή περιο­δι­κά. Αυτή είναι και η δου­λειά τους. Όταν έχουν κάποια σημα­ντι­κή ένδει­ξη για ένα γεγο­νός τότε θα πρέ­πει να ενη­με­ρώ­νουν τον ΟΑΣΠ ή τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ώστε να ληφθούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την ασφά­λεια των πολι­τών. Όσον αφο­ρά αυτές τις ομά­δες στο δια­δί­κτυο εμείς δεν έχου­με λάβει καμία ενη­μέ­ρω­ση από κανέ­ναν για ενδε­χό­με­νο σει­σμό», είπε ο κ. Λέκκας.

Η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα στο facebook εκτός από «σει­σμι­κούς χάρ­τες» επι­κιν­δυ­νό­τη­τας αναρ­τά και έναν σύν­δε­σμο που σε παρα­πέ­μπει σε διε­θνή ιστο­σε­λί­δα πρό­γνω­σης σει­σμών για ολό­κλη­ρο τον κόσμο η οποία είναι www.quakeprediction.com. Η συγκε­κρι­μέ­νη ιστο­σε­λί­δα η οποία υπο­στη­ρί­ζει ότι από το 2005 ασχο­λεί­ται με την  πρό­γνω­ση σει­σμών δεν έχει κανέ­να όνο­μα επι­στή­μο­να που να υπο­γρά­φει τις προ­γνώ­σεις αυτές. Μάλι­στα  οι χει­ρι­στές της επι­ση­μαί­νουν ότι η ιστο­σε­λί­δα αυτή δημιουρ­γή­θη­κε και αναρ­τή­θη­κε στο δια­δί­κτυο στις 24 Μαί­ου 2006, 100 χρό­νια δηλα­δή μετά τον σει­σμό του Σαν Φραν­σί­σκο που είχε γίνει στις 18 Απρι­λί­ου του 1906 και είχε μέγε­θος  7,7 Ρίχτερ με απο­τέ­λε­σμα να πεθά­νουν περισ­σό­τε­ροι από 3000 άνθρω­ποι, ενώ 28000 κτί­ρια κατέρ­ρευ­σαν. Οι χει­ρι­στές της ιστο­σε­λί­δας αυτής ανα­φέ­ρουν και μερι­κές μεθό­δους που χρη­σι­μο­ποιούν για την πρό­γνω­ση σει­σμών και είναι: οι αλλα­γή στη θερ­μο­κρα­σία, η συχνό­τη­τα μικρο­σει­σμών, η ανθρώ­πι­νη συμπε­ρι­φο­ρά, οι φάσεις της σελή­νης, η περιο­δι­κό­τη­τα σει­σμι­κών γεγο­νό­των, η συμπε­ρι­φο­ρά των ζώων και η αλλα­γή στη θερ­μο­κρα­σία του νερού. «Δεν γίνε­ται ο καθέ­νας που θέλει να το παί­ξει επι­στή­μο­νας να αναρ­τά στο δια­δί­κτυο προ­γνώ­σεις σει­σμών. Είναι ένα θέμα πολύ σοβα­ρό και θα πρέ­πει οι Αρχές να ψάχνουν όλους αυτούς που σπέρ­νουν φόβο. Ο πανι­κός είναι σα την γρί­πη, δια­δί­δε­ται πάρα πολύ γρή­γο­ρα. Όταν εγώ έλε­γα για ισχυ­ρό μετα­σει­σμό ή ο Τσε­λέ­ντης μας έστελ­ναν στον Εισαγ­γε­λέα. Τώρα για αυτές τις ομά­δες δεν υπάρ­χει κανείς να τους στα­μα­τή­σει;» επι­ση­μαί­νει ο κ. Χουλιάρας.

Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι ότι η ανάρ­τη­ση της εν λόγω ομά­δας στο facebook, στις 18 Ιανουα­ρί­ου, που «προ­έ­βλε­πε» μεγά­λο σει­σμό κοντά στην Αθή­να σε 36 ώρες, δεν επα­λη­θεύ­τη­κε, αφού κανέ­να μεγά­λο σει­σμι­κό γεγο­νός δεν κατα­γρά­φη­κε από τα αρμό­δια επι­στη­μο­νι­κά όργανα.

 

Πηγή http://protothema.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων