- Διαφήμιση -

Στους 118 οι νεκροί από τη γρίπη

Συνολικά 118 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τη γρίπη. Την προηγούμενη εβδομάδα απεβίωσαν επτά άνθρωποι από επιπλοκές του ιού.

Ο αριθ­μός αυτός, όμως, είναι μικρό­τε­ρος από αυτόν που κατα­γρά­φο­νταν ανά εβδο­μά­δα το μήνα Φεβρουάριο.

Σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα στοι­χεία της έκθε­σης επι­δη­μιο­λο­γι­κής παρα­τή­ρη­σης του ΚΕΕΛΠΝΟ, το γεγο­νός αυτό δεί­χνει ότι το φαι­νό­με­νο της επο­χι­κής γρί­πης άρχι­σε να βρί­σκε­ται σε απο­δρο­μή, χωρίς να έχει εκλείψει.

Κατά την εβδο­μά­δα από 4 έως 10 Μαρ­τί­ου 2019, οι επι­σκέ­ψεις σε για­τρό με γρι­πώ­δη συν­δρο­μή παρου­σιά­ζουν μεί­ω­ση σε σύγκρι­ση με την προη­γού­με­νη πρώ­τη εβδο­μά­δα του Μαρ­τί­ου, ανα­φέ­ρουν τα νεό­τε­ρα στοι­χεία, σύμ­φω­να με τα οποία «η δρα­στη­ριό­τη­τα της γρί­πης στην Ελλά­δα παρου­σιά­ζει μεί­ω­ση».

Συνο­λι­κά, από την αρχή εμφά­νι­σης της γρί­πης στη χώρα μας έχουν κατα­γρα­φεί 353 σοβα­ρά κρού­σμα­τα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­νης γρί­πης, από τα οποία τα 340 με νοση­λεία σε Μ.Ε.Θ. Από αυτούς τους ασθε­νείς εμβο­λια­σμέ­νοι ήταν οι 53 (16%). Το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 118 θάνα­τοι από εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­νη γρίπη.

Οι 105 θάνα­τοι αφο­ρού­σαν σε ασθε­νείς με νοση­λεία σε Μ.Ε.Θ και 13 σε ασθε­νείς χωρίς νοση­λεία σε Μ.Ε.Θ

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, στα Εργα­στή­ρια Ανα­φο­ράς Γρί­πης ελέγ­χθη­καν για ιούς γρί­πης συνο­λι­κά 203 κλι­νι­κά δείγ­μα­τα, όλα από νοσο­κο­μεία. Τα 52 (25,6%) εξ  αυτών ήταν θετι­κά για ιούς γρί­πης τύπου Α. Τα 45 στε­λέ­χη τύπου Α υπο­τυ­πο­ποι­ή­θη­καν και εξ  αυτών τα 17 (37,8%) ανή­καν στον υπό­τυ­πο Α(Η3Ν2) και τα 28 (62,2%) στον υπό­τυ­πο Α(Η1Ν1)pdm09.

 

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων