- Διαφήμιση -

Οι δημοτικές βιβλιοθήκες του Παλαιού Φαλήρου στο openAbekt

Την ένταξη των δημοτικών βιβλιοθηκών του δήμου Παλαιού Φαλήρου στο δίκτυο openAbekt του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος.

Το openAbekt απο­τε­λεί το σημα­ντι­κό­τε­ρο δίκτυο βιβλιο­θη­κών της χώρας, καθώς μέλη του είναι βιβλιο­θή­κες ιδρυ­μά­των, ινστι­τού­των, μου­σεί­ων, κολ­λε­γί­ων, ωδεί­ων, πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των, επι­στη­μο­νι­κών συλ­λό­γων, νοσο­κο­μεί­ων και οργα­νι­σμών τοπι­κής αυτοδιοίκησης.

Μέσω του συγκε­κρι­μέ­νου ολο­κλη­ρω­μέ­νου συστή­μα­τος, το οποίο είναι βασι­σμέ­νο σε διε­θνή πρό­τυ­πα και κανό­νες, δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα πρό­σβα­σης στον κατά­λο­γο της βιβλιο­θή­κης κάθε ενδια­φε­ρό­με­νου επι­σκέ­πτη. Παρέ­χει ευέ­λι­κτη ανα­ζή­τη­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες. Υπάρ­χει πρό­σβα­ση σε ενιαί­ους και ανοι­κτούς κατα­λό­γους βιβλιο­θη­κών, με πλή­ρες ιστορικό.

Ο κ. Φωστη­ρό­που­λος, με αφορ­μή το γεγο­νός αυτό, στις δηλώ­σεις του τόνι­σε μετα­ξύ άλλων: «Χαι­ρε­τί­ζω την έντα­ξη των δημο­τι­κών βιβλιο­θη­κών του δήμου Παλαιού Φαλή­ρου στο σύστη­μα, καθώς συμ­βά­λει στην εξω­στρέ­φειά τους, ενώ ανα­δει­κνύ­ε­ται και αξιο­ποιεί­ται στο έπα­κρο το περιε­χό­με­νό τους μέσω του φιλι­κού περι­βάλ­λο­ντος της πλατ­φόρ­μας και όλοι οι ωφε­λού­με­νοι ‑εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, γονείς , τοπι­κή κοι­νω­νία κ.α.- ενι­σχύ­ο­νται σημα­ντι­κά ως προς το επι­διω­κό­με­νο εκπαι­δευ­τι­κό αποτέλεσμα».

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων