- Διαφήμιση -

Τετράωρο «λουκέτο» στα νοσοκομείο της Αττικής την Πέμπτη

Στάση εργασία έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ

Πανατ­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεση­μέ­ρι και συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας στις 8:30 το πρωί απο­φά­σι­σε για τις 28 Μαρ­τί­ου η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Το Συν­δι­κα­λι­στι­κό όργα­νο διεκ­δι­κεί την έντα­ξη στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στα νοσο­κο­μεία. Η ΠΟΕΔΗΝ ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ότι «συνταγ­μα­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση της Κυβέρ­νη­σης είναι η έντα­ξή στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγγέλματα».

Προ­σθέ­τει, ότι ίδιοι επαγ­γελ­μα­τί­ες αντι­με­τω­πί­ζο­νται με δια­φο­ρε­τι­κό ασφα­λι­στι­κό τρό­πο, κάνει λόγο για «επι­κοι­νω­νια­κά κόλ­πα» και απαι­τεί συνά­ντη­ση με την υπουρ­γό Εργα­σί­ας Έφη Αχτσιό­γλου και έντα­ξη στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγγέλματα.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων