- Διαφήμιση -

Αλλάζει το ωράριο των τραπεζών – Τι ώρα θα κλείνουν

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή

Από την 1η Μαΐ­ου θα ισχύ­σει το νέο ωρά­ριο στη λει­τουρ­γία συναλ­λα­γών των τρα­πε­ζών, το οποίο δια­μορ­φώ­νε­ται από τις 08:00 έως τις 14:00, Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Ομο­σπον­δί­ας Τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λη­λι­κών Οργα­νώ­σε­ων Ελλά­δος (ΟΤΟΕ), ολο­κλη­ρώ­θη­κε και τυπι­κά με την υπο­γρα­φή της Κλα­δι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας Τρα­πε­ζών-ΟΤΟΕ η δια­δι­κα­σία των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, που κρά­τη­σε σχε­δόν τρεις μήνες.

Η νέα Κλα­δι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση των τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων είναι τριε­τούς διάρ­κειας και περι­λαμ­βά­νει σημα­ντι­κές ρυθ­μί­σεις που αφορούν:

- Στην προ­στα­σία της απασχόλησης.

- Στη βελ­τί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος των τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων με την κάλυ­ψη εντός της τριε­τί­ας μέρους των απωλειών.

- Στην εκπαί­δευ­ση των τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων, ενό­ψει της ψηφιο­ποί­η­σης των τρα­πε­ζι­κών εργα­σιών, καθώς και άλλες σημα­ντι­κές ρυθ­μί­σεις με θεσμι­κό και οικο­νο­μι­κό περιεχόμενο.

- Στο ωρά­ριο συναλ­λα­γών, το οποίο δια­μορ­φώ­νε­ται, την 1η Μαΐ­ου, από τις 08:00 έως τις 14:00, Δευ­τέ­ρα έως Παρασκευή.

«Η υπο­γρα­φή της Κλα­δι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας είναι ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας στις δυσμε­νείς συν­θή­κες, δεδο­μέ­νου ότι τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι τρά­πε­ζες, αλλά και οι εργα­ζό­με­νοι επι­βάλ­λουν συνεν­νό­η­ση και αμοι­βαία κατα­νό­η­ση, προ­κει­μέ­νου τόσο οι τρά­πε­ζες, όσο και οι εργα­ζό­με­νοι, να αντα­πο­κρι­θούν στους ρόλους τους. Ειδι­κό­τε­ρα, οι τρά­πε­ζες οφεί­λουν να σχε­διά­σουν μία απο­τε­λε­σμα­τι­κή στρα­τη­γι­κή στή­ρι­ξης της πραγ­μα­τι­κής οικο­νο­μί­ας και των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών και σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση οι εργα­ζό­με­νοι είναι έτοι­μοι να αντα­πο­κρι­θούν» επι­ση­μαί­νει η Ομοσπονδία.

Παράλ­λη­λα, η ΟΤΟΕ σημειώ­νει ότι αισθά­νε­ται ιδιαί­τε­ρη ικα­νο­ποί­η­ση, μετά την υπο­γρα­φή της νέας Κλα­δι­κής Σ.Σ.Ε., αλλά τονί­ζει ότι θα παρα­μεί­νει σε ετοι­μό­τη­τα, ενό­ψει των όποιων εξε­λί­ξε­ων στον χώρο.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων