- Διαφήμιση -

Παύλος Πολάκης για το «Ερρίκος Ντυνάν»: Συγκινητική υποδοχή από τους εργαζόμενους — Συνεχίζουμε μαζί την πορεία (Video)

Για την επανένταξη του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ενημέρωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης τους εργαζόμενους.

Σε ανάρ­τη­ση του στο Facebook, ο κ. Πολά­κης κάνει ανα­φο­ρά σε μεθο­δεύ­σεις της διοί­κη­σης αλλά στη θετι­κή αντι­με­τώ­πι­ση από τους εργαζόμενους.

Δια­βά­στε την ανάρ­τη­ση του Παύ­λου Πολάκη:

Η ομι­λία μου σήμε­ρα στο κατά­με­στο από για­τρούς, νοση­λευ­τές και άλλους εργα­ζό­με­νους του Νοσο­κο­μεί­ου “Ερρί­κος Ντυ­νάν”, ως καλε­σμέ­νος από το Σωμα­τείο των εργαζομένων.Ήταν συγκι­νη­τι­κή η υπο­δο­χή που μας επι­φύ­λα­ξαν οι εργα­ζό­με­νοι στην είσο­δο του νοσο­κο­μεί­ου, παρά και σε πεί­σμα των μεθο­δεύ­σε­ων της διοί­κη­σης τις προη­γού­με­νες μέρες. Άλλω­στε όπως είπαν και οι εργα­ζό­με­νοι… “μπο­ρεί να αλλά­ζουν τις κλει­δα­ριές, αλλά έρχε­ται η ώρα που θα παρα­δώ­σουν τα κλει­διά” !Ξεκα­θα­ρί­σα­με τα πράγ­μα­τα και τις εξε­λισ­σό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες για το ιδιο­κτη­σια­κό του νοσο­κο­μεί­ου, με ανοι­χτό και σαφή τρό­πο. Λύσα­με απο­ρί­ες σε ένα εποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο με τους εργα­ζό­με­νους και συνε­χί­ζου­με μαζί την πορεία μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση του κοι­νού στόχου…:την επα­να­φο­ρά του “Ερρί­κος Ντυ­νάν” στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, την εργα­σια­κή εξα­σφά­λι­ση των εργα­ζο­μέ­νων και τη διά­θε­ση του Νοσο­κο­μεί­ου στην υπη­ρε­σία των πολι­τών του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττικής !

ΟΜΙΛΙΑ Π. ΠΟΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Η ομι­λία μου σήμε­ρα στο κατά­με­στο από για­τρούς, νοση­λευ­τές και άλλους εργα­ζό­με­νους του Νοσο­κο­μεί­ου “Ερρί­κος Ντυ­νάν”, ως καλε­σμέ­νος από το Σωμα­τείο των εργαζομένων.Ηταν συγκι­νη­τι­κή η υπο­δο­χή που μας επι­φύ­λα­ξαν οι εργα­ζό­με­νοι στην είσο­δο του νοσο­κο­μεί­ου, παρά και σε πεί­σμα των μεθο­δεύ­σε­ων της διοί­κη­σης τις προη­γού­με­νες μέρες. Άλλω­στε όπως είπαν και οι εργα­ζό­με­νοι… “μπο­ρεί να αλλά­ζουν τις κλει­δα­ριές, αλλά έρχε­ται η ώρα που θα παρα­δώ­σουν τα κλει­διά” !Ξεκα­θα­ρί­σα­με τα πράγ­μα­τα και τις εξε­λισ­σό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες για το ιδιο­κτη­σια­κό του νοσο­κο­μεί­ου, με ανοι­χτό και σαφή τρό­πο. Λύσα­με απο­ρί­ες σε ένα εποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο με τους εργα­ζό­με­νους και συνε­χί­ζου­με μαζί την πορεία μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση του κοι­νού στόχου…:την επα­να­φο­ρά του “Ερρί­κος Ντυ­νάν” στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, την εργα­σια­κή εξα­σφά­λι­ση των εργα­ζο­μέ­νων και τη διά­θε­ση του Νοσο­κο­μεί­ου στην υπη­ρε­σία των πολι­τών του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττικής !

Δημο­σιεύ­τη­κε από Παύ­λος Πολά­κης / Pavlos Polakis στις Τετάρ­τη, 6 Μαρ­τί­ου 2019

Η ομι­λία μου σήμε­ρα στο κατά­με­στο από για­τρούς, νοση­λευ­τές και άλλους εργα­ζό­με­νους του Νοσο­κο­μεί­ου “Ερρί­κος Ντυ­νάν”, ως καλε­σμέ­νος από το Σωμα­τείο των εργαζομένων.

Ηταν συγκι­νη­τι­κή η υπο­δο­χή που μας επι­φύ­λα­ξαν οι εργα­ζό­με­νοι στην είσο­δο του νοσο­κο­μεί­ου, παρά και σε πεί­σμα των μεθο­δεύ­σε­ων της διοί­κη­σης τις προη­γού­με­νες μέρες. Άλλω­στε όπως είπαν και οι εργα­ζό­με­νοι… “μπο­ρεί να αλλά­ζουν τις κλει­δα­ριές, αλλά έρχε­ται η ώρα που θα παρα­δώ­σουν τα κλειδιά” !

Ξεκα­θα­ρί­σα­με τα πράγ­μα­τα και τις εξε­λισ­σό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες για το ιδιο­κτη­σια­κό του νοσο­κο­μεί­ου, με ανοι­χτό και σαφή τρό­πο. Λύσα­με απο­ρί­ες σε ένα εποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο με τους εργα­ζό­με­νους και συνε­χί­ζου­με μαζί την πορεία μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση του κοι­νού στό­χου…:την επα­να­φο­ρά του “Ερρί­κος Ντυ­νάν” στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, την εργα­σια­κή εξα­σφά­λι­ση των εργα­ζο­μέ­νων και τη διά­θε­ση του Νοσο­κο­μεί­ου στην υπη­ρε­σία των πολι­τών του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττικής !

 

Πηγή www.documentonews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων