- Διαφήμιση -

Ομολογία υπ. Αμυνας: Σύζυγοι υπουργών ταξιδεύουν με κυβερνητικά αεροσκάφη

Το υπουργείο Αμυνας παραδέχθηκε, έπειτα από συνεχείς κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του Γιώργου Αμυρά, ότι σύζυγοι υπουργών ταξίδεψαν με τα κυβερνητικά αεροσκάφη.

Απα­ντώ­ντας στις ερω­τή­σεις του ανε­ξάρ­τη­του βου­λευ­τή, το υπουρ­γείο ανα­γκά­στη­κε να παρα­δε­χθεί ότι πράγ­μα­τι σύζυ­γοι υπουρ­γών έχουν ταξι­δέ­ψει με τα κυβερ­νη­τι­κά αερο­σκά­φη Gulfstream, Embraer 145 και Embraer Legacy. Ομως, το υπουρ­γείο Αμυ­νας απο­φεύ­γει να δώσει στοι­χεία για την ταυ­τό­τη­τα των συζύ­γων των υπουρ­γών που επέ­βαι­ναν σε πτή­σεις κυβερ­νη­τι­κών αερο­σκα­φών, ούτε για­τί εγκρί­θη­κε η μετα­φο­ρά τους σε ταξί­δια προς το εξωτερικό.

Απα­ντώ­ντας στον κ. Αμυ­ρά, ο Ευάγ­γε­λος Απο­στο­λά­κης παρα­θέ­τει ανα­λυ­τι­κά τα στοι­χεία για τις πτή­σεις των τριών κυβερ­νη­τι­κών αερο­σκα­φών την εν λόγω τριε­τία. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει ότι από τις 366 πτή­σεις, οι 103 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν για τις ανά­γκες του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, οι 117 για τις ανά­γκες του πρω­θυ­πουρ­γού, 2 για τον αντι­πρό­ε­δρο της κυβέρ­νη­σης, 50 για τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, 67 για τον υπουρ­γό Εθνι­κής Αμυ­νας, 8 για τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών, 2 για τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη και από 1 για τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής μαζί με τον ΓΓ του ΟΗΕ, 10 για τον αρχη­γό ΓΕΕΘΑ και 4 για τη μετα­φο­ρά του Αγί­ου Φωτός.

Παράλ­λη­λα, επι­ση­μαί­νει όμως ότι σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις υπήρ­ξε συνο­δεία των προ­α­να­φερ­θέ­ντων από τις συζύ­γους τους.

Το συνο­λι­κό κόστος των πτή­σε­ων των τριών κυβερ­νη­τι­κών αερο­σκα­φών για την τριε­τία 2015–2018 ανήλ­θε σε 9.698.721 ευρώ για 2.032,4 ώρες πτή­σε­ων, επι­ση­μαί­νει ο κ. Αμυράς.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σε, οι ώρες πτή­σης των κυβερ­νη­τι­κών αερο­σκα­φών και το κόστος τους έχει ως εξής:

«Τα κυβερ­νη­τι­κά αερο­σκά­φη δεν είναι αερο­σκά­φη ανα­ψυ­χής και ούτε προ­σφέ­ρο­νται για shopping therapy των συζύ­γων των υπουρ­γών», σχο­λί­α­σε ο κ. Αμυ­ράς και δήλω­σε ότι θα συνε­χί­σει την κατά­θε­ση σχε­τι­κών ερω­τή­σε­ων, μέχρι το υπουρ­γείο Εθνι­κής Αμυ­νας να υπο­χρε­ω­θεί να απο­κα­λύ­ψει την ταυ­τό­τη­τα των εξω­κυ­βερ­νη­τι­κών προ­σώ­πων που επέ­βαι­ναν στα κυβερ­νη­τι­κά αερο­σκά­φη, αλλά και τον αριθ­μό των πτή­σε­ων στις οποί­ες επέ­βαι­ναν και τους προ­ο­ρι­σμούς των ταξιδιών.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων