- Διαφήμιση -

Πανελλαδική 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

Για σήμερα, Πέμπτη οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 9:30 π.μ. στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Εργασίας.

Πανελ­λα­δι­κή 24ωρη απερ­γία έχει κηρύ­ξει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) για σήμε­ρα Πέμ­πτη 14 Μαρ­τί­ου. Παράλ­λη­λα, προ­γραμ­μα­τί­ζει συγκέ­ντρω­ση στις 9:30 π.μ. στην πλα­τεία Μαβί­λη και πορεία στο υπουρ­γείο Εργασίας.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκφρά­ζει την έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία της για τη μετά­τα­ξη στους δήμους από τα νοσο­κο­μεία 526 τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ων (2.300 συνο­λι­κά) που ήταν πρώ­ην σχο­λι­κοί φύλα­κες, πράγ­μα το οποίο προ­βλέ­πε­ται, όπως ανα­φέ­ρει, σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

«Αντί να προ­σλά­βουν προ­σω­πι­κό στα Νοσο­κο­μεία που είναι κάτω των ορί­ων ασφα­λεί­ας, τα απο­ψι­λώ­νουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο» ανα­φέ­ρει η Ομο­σπον­δία, σημειώ­νο­ντας ότι «η κυβέρ­νη­ση δεν διστά­ζει σε τίπο­τα μπρο­στά στο κομ­μα­τι­κό όφε­λος ενό­ψει εκλογών».

Μετα­ξύ άλλων, η ΠΟΕΔΗΝ διεκ­δι­κεί έντα­ξη στα ΒΑΕ, απρό­σκο­πτη χορή­γη­ση του επι­δό­μα­τος επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργα­σί­ας, διπλα­σια­σμό-επέ­κτα­ση και σε άλλα επαγ­γέλ­μα­τα, αύξη­ση στους μισθούς, πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού, επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, «ώστε σε μια τριε­τία οι Δημό­σιες Δαπά­νες Υγεί­ας να συγκλί­νουν με το μέσο όρο της Ευρώπης».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων