- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει ανάσα πρασίνου στο Πάρκο Βουτιέ

Σε μια επι­φά­νεια πρα­σί­νου 1.960 τ.μ φυτεύ­τη­καν 1.650 θάμνοι προσ­δί­δο­ντας ομοιο­γέ­νεια στο χώρο, καθώς και 14 νέα δέντρα τα οποία ενι­σχύ­ουν σημα­ντι­κά το..πράσινο χρώ­μα στο πάρ­κο. Ταυ­τό­χρο­να, τοπο­θε­τή­θη­κε νέος χλο­ο­τά­πη­τας συνο­λι­κής επι­φά­νειας 1.515 τ.μ, ενώ για την επαρ­κή άρδευ­ση των φυτών και την ανα­βάθ­μι­ση πίε­σης νερού και ποτί­σμα­τος εγκα­τα­στά­θη­κε ένα σύγ­χρο­νο σύστη­μα άρδευσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων