- Διαφήμιση -

«Καμπανάκι» Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει καύσωνα: Να λάβετε μέτρα προφύλαξης

Ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών καλεί τους πολί­τες να πάρουν μέτρα προ­φύ­λα­ξης από τον καύ­σω­να, ειδι­κά εάν ανή­κουν στις ευπα­θείς ομά­δες του πλη­θυ­σμού. Όταν η θερ­μο­κρα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, ξεπε­ρά­σει τα ανώ­τε­ρα ανε­κτά όρια και σε συν­δυα­σμό με ορι­σμέ­νους άλλους παρά­γο­ντες (υγρα­σία, άπνοια, νηνε­μία, παρα­τε­τα­μέ­νοι χαμη­λοί άνε­μοι μιας κατεύ­θυν­σης κλπ.), μπο­ρεί να δημιουρ­γη­θούν συν­θή­κες που δεν είναι ανε­κτές από τον ανθρώ­πι­νο οργανισμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων