- Διαφήμιση -

Έρχεται ειδική εφαρμογή για τις εφημερίες των φαρμακείων Αττικής από τον Φεβρουάριο του 2024

Ειδι­κή δια­δι­κτυα­κή εφαρ­μο­γή για τις εφη­με­ρί­ες των φαρ­μα­κεί­ων του Λεκα­νο­πε­δί­ου, σκο­πεύ­ει να θέσει σε λει­τουρ­γία από το Φεβρουά­ριο του 2024, ο Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής (ΦΣΑ), όπως δηλώ­νει στο Πρα­κτο­ρείο FM ο πρό­ε­δρος του ΦΣΑ, Κων­στα­ντί­νος Λουράντος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων