- Διαφήμιση -

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα ‑Τι προβλέπει το μέτρο που κατατέθηκε στη Βουλή

Επεκτείνεται και για το 2019 η δυνατότητα άρσης της ακινησίας των οχημάτων με την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας.

Οι ιδιο­κτή­τες οχημάτων(αυτοκινήτων, μοτο­συ­κλε­τών, κτλ), που τα έχουν θέσει σε κατά­στα­ση ακι­νη­σί­ας κατα­θέ­το­ντας τις πινα­κί­δες τους στην εφο­ρία, θα μπο­ρούν να τα θέσουν σε κυκλο­φο­ρία πλη­ρώ­νο­ντας τέλη με το μήνα, όπως ίσχυε και τα προη­γού­με­να έτη.

Οπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέτρο προ­βλέ­πε­ται σε τρο­πο­λο­γία που κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή στο νομο­σχέ­διο για τον Αιγια­λό στην οποία περι­λαμ­βά­νο­νται, ακό­μη, ρυθ­μί­σεις για την προ­θε­σμία υπο­βο­λής Ε9 σε περι­πτώ­σεις μετα­βο­λής των στοι­χεί­ων ακι­νή­των των φορολογούμενων.

Επί­σης, προ­βλέ­πε­ται η απαλ­λα­γή από πρό­στι­μα για τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις Ε9 που υπο­βλή­θη­καν μετά τις 31.12.2014 και αφο­ρούν αλλα­γές στοι­χεί­ων ακι­νή­των από το 2010 και μετά.

Μετα­ξύ άλλων, η τρο­πο­λο­γία προ­βλέ­πει τα ακόλουθα:

  • Από 1 Ιανουα­ρί­ου 2019 και στο εξής ορί­ζε­ται ώς κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία για την υπο­βο­λή δήλω­σης στοι­χεί­ων ακι­νή­των ( Ε9) η 31η Μαΐ­ου του επό­με­νου έτους από την ημέ­ρα σύστα­σης, από­κτη­σης και κάθε άλλης μετα­βο­λής δικαιω­μά­των επί ακι­νή­των του φορο­λο­γού­με­νου (πλή­ρης κυριό­τη­τα, ψιλή κυριό­τη­τα, επι­καρ­πία κτλ). Σήμε­ρα ο φορο­λο­γού­με­νος υπο­χρε­ού­ται σε υπο­βο­λή δήλω­σης στοι­χεί­ων ακι­νή­των ( Ε9) εντός 30 ημε­ρών από τη μετα­βο­λή των δικαιω­μά­των του επί ακινήτων.
  • Για εκπρό­θε­σμες τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις στοι­χεί­ων ακι­νή­των ( Ε9) των ετών απο το 2010 και μετά που υπο­βλή­θη­καν ή θα υπο­βλη­θούν απο την 31.12.2014 μέχρι και την ψήφι­ση που σχε­δί­ου νόμου δεν επι­βάλ­λο­νται κατά περί­πτω­ση τα ορι­ζό­με­να πρό­στι­μα. Πρό­στι­μα που έχουν βεβαιω­θεί δεν δια­γρά­φο­νται ούτε επι­στρέ­φο­νται αυτά που έχουν καταβληθεί.
  • Δεν προ­βλέ­πε­ται η επι­βο­λή χρη­μα­τι­κού προ­στί­μου για τις εκπρό­θε­σμες τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις Ε9 που υπο­βάλ­λο­νται μέχρι την ανάρ­τη­ση των κτη­μα­το­λο­γι­κών στοι­χεί­ων στο σύνολο.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων