- Διαφήμιση -

Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ: Το εμβόλιο για τη γρίπη δεν καλύπτει τον κοροναϊό

Ο ιός κάνει λοίμωξη του αναπνευστικού που μπορεί να οδηγήσει και σε πνευμονία

Σε εγρή­γορ­ση βρί­σκο­νται οι υπη­ρε­σί­ες του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) μετά την έξαρ­ση του φονι­κού κορο­ναϊ­ού. Η Ελλά­δα παρό­λα αυτά θεω­ρεί­ται χώρα χαμη­λό­τε­ρου κιν­δύ­νου επει­δή δεν συν­δέ­ε­ται με απευ­θεί­ας πτή­σεις με την περιο­χή της νοτιο­δυ­τι­κής Κίνας από την οποία ξεκί­νη­σε ο ιός.

«Υπάρ­χει επι­κιν­δυ­νό­τη­τα γι’ αυτό είμα­στε σε εγρή­γορ­ση και λαμ­βά­νου­με τα αντί­στοι­χα μέτρα. Το θετι­κό είναι ότι με το Βου­χάν στη νοτιο­δυ­τι­κή Κίνα εμείς δεν έχου­με απευ­θεί­ας πτή­ση» είπε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο αντι­πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ Γιώρ­γος Παναγιωτακόπουλος.

Ο κορο­ναϊ­ός ονο­μά­στη­κε έτσι επει­δή στο μικρο­σκό­πιο θυμί­ζει κορόνα.

«Αυτό δεν σημαί­νει» πρό­σθε­σε ο αντι­πρό­ε­δρος «ότι δεν μπο­ρεί να έρθει κρού­σμα με connection flight. Θεω­ρού­μα­στε χώρα χαμη­λό­τε­ρου κιν­δύ­νου σε σχέ­ση με χώρες που έχουν απευ­θεί­ας πτή­ση μας».

Διευ­κρί­νι­σε, παράλ­λη­λα, ότι «το εμβό­λιο για τη γρί­πη δεν καλύ­πτει τον κορο­ναϊό» για τον οποίο εξή­γη­σε ότι κάνει λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού που μπο­ρεί να οδη­γή­σει και σε πνευμονία.

Ωστό­σο ο κ. Πανα­γιω­τα­κό­που­λος εμφα­νί­στη­κε ανή­συ­χος για το γεγο­νός ότι τις επό­με­νες ημέ­ρες επί­κει­ται η κινε­ζι­κή πρω­το­χρο­νιά και υπάρ­χει κόσμος που θέλει να πάει στην Κίνα. Συνέ­στη­σε λοι­πόν να απο­φεύ­γο­νται τα ταξί­δια στο Βουχάν.

Τσιόδρας: Δεν πρέπει να ανησυχούμε

«Να είμα­στε σε επι­φυ­λα­κή ώστε να μην εξα­πλω­θεί ο ιός» τόνι­σε ο λοι­μω­ξιο­λό­γος Σωτή­ρης Τσιό­δρας, μιλώ­ντας για τον κορο­ναϊό στον ΑΝΤ1.

Ο καθη­γη­τής της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και συνερ­γά­της του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας, τόνι­σε ότι «δεν πρέ­πει να ανη­συ­χού­με». Όπως ο ίδιος εκτί­μη­σε από τα συμπε­ρά­σμα­τα της χθε­σι­νής συνε­δρί­α­σης στον ΕΟΠΥΥ «η μετά­δο­ση του ιού είναι περιο­ρι­σμέ­νη και θα κοπεί με τα κατάλ­λη­λα μέσα».

Ο κ. Τσιό­δρας, όπως και ο κ. Πανα­γιω­τα­κό­που­λος είπε πως το εμβό­λιο της γρί­πης που έχει γίνει στην Ελλά­δα προ­στα­τεύ­ει μόνο από τη γρί­πη και όχι από τον κοροναϊό.

Δια­βά­στε εδώ τις οδη­γί­ες που δίνει ο ΕΟΔΥ για τον επι­κίν­δυ­νο κοροναϊό

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων