- Διαφήμιση -

Έτος Μελίνα Μερκούρη 2020: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση από την Λίνα Μενδώνη

Το πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί για το Έτος Μελί­να Μερ­κού­ρη 2020, με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση της σπου­δαί­ας Ελλη­νί­δας ηθο­ποιού, αγω­νί­στριας και πολι­τι­κού, ανα­κοι­νώ­θη­καν χθες από την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Λίνα Μενδώνη.

Στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον φιλό­ξε­νο χώρο του Ιδρύ­μα­τος Μελί­να Μερ­κού­ρη (Πολυ­γνώ­του 9–11, Πλά­κα), συμ­με­τεί­χαν ο πρό­ε­δρος και η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του ιδρύ­μα­τος, Χρι­στό­φο­ρος Αργυ­ρό­που­λος και Μανου­έλ­λα Παυ­λί­δου, αντί­στοι­χα, καθώς και ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Θεά­τρου Δημή­τρης Λιγνά­δης, μέλη όλοι της επι­τρο­πής που είναι υπεύ­θυ­νη για τις εκδη­λώ­σεις του επε­τεια­κού έτους. Σημειώ­νε­ται ότι, τιμη­τι­κά, επι­κε­φα­λής της επι­τρο­πής αυτής είναι ο Γάλ­λος πρώ­ην υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και προ­σω­πι­κός φίλος της Μελί­νας, Ζακ Λανγκ.

«Η Μελί­να ήταν μια πλη­θω­ρι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα και σε ό,τι ανα­λάμ­βα­νε να κάνει έμπαι­νε μπρο­στά ο αυθορ­μη­τι­σμός, η πίστη και το όρα­μα. Γι’ αυτό όλη της η ζωή ήταν μια παρά­στα­ση, την οποία όμως ζού­σε η ίδια με από­λυ­τη ειλι­κρί­νεια», δήλω­σε η κ. Μεν­δώ­νη. Η παρου­σί­α­ση της έκδο­σης των Πρα­κτι­κών της Διε­θνούς Ημε­ρί­δας με θέμα «Επα­νέ­νω­ση των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να», που θα γίνει παρου­σία του προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Πρ. Παυ­λό­που­λου, την Τετάρ­τη, 29 Ιανουα­ρί­ου 2020, στις 19:00, στο αμφι­θέ­α­τρο του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης, είναι η πρώ­τη εκδή­λω­ση με την οποία ξεκι­νά το Έτος Μελί­να Μερκούρη.

«Το επι­λέ­ξα­με ακρι­βώς για όλον αυτόν τον αγώ­να που έδω­σε η Μελί­να, για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ενός ορά­μα­τος που όλοι πιστεύ­ου­με ότι θα έρθει το momentum το οποίο θα γίνει το όρα­μα αυτό πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, την ενο­ποί­η­ση των Γλυ­πτών και την επα­νέ­νω­σή τους με τον Παρ­θε­νώ­να». Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης, θα παρου­σια­στεί επί­σης, με τη μέρι­μνα του Ιδρύ­μα­τος Μελί­να Μερ­κού­ρη, ένα μικρό βίντεο σχε­τι­κά με την ευρύ­τε­ρη δρά­ση της Μελί­νας και ιδιαί­τε­ρα με το θέμα της επι­στρο­φής των Γλυπτών.

Ως προς τις υπό­λοι­πες εκδη­λώ­σεις, τέλη Φεβρουα­ρί­ου το Πελο­πον­νη­σια­κό Λαο­γρα­φι­κό Ίδρυ­μα θα κάνει ένα ειδι­κό αφιέ­ρω­μα με τίτλο «Η δική μας Μελί­να», ενώ φέτος τα θεα­τρι­κά βρα­βεία Μελί­να Μερ­κού­ρη δεν θα γίνουν στον χώρο του Ιδρύ­μα­τος, όπως είθι­σται, αλλά στο Θέα­τρο Rex, με την απο­νο­μή να συν­δυά­ζε­ται με μια εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στη Μελί­να. Τέλος Μαρ­τί­ου προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται στο φουα­γιέ της έδρας της UNESCO στο Παρί­σι μια έκθε­ση που αφε­νός θα αφο­ρά τη διεκ­δί­κη­ση των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να («μην ξεχνά­με ότι η UNESCO ήταν το φόρουμ όπου για πρώ­τη φορά η υπουρ­γός τότε έθε­σε το ζήτη­μα των Γλυ­πτών») και αφε­τέ­ρου την αρχαιο­κα­πη­λία, «δυο πράγ­μα­τα που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι εξαι­ρε­τι­κά κοντι­νά», όπως επε­σή­μα­νε η υπουρ­γός Πολιτισμού.

Τον Ιού­νιο, στο Μικρό Θέα­τρο της Επι­δαύ­ρου, η ‘Αλκη­στις Πρω­το­ψάλ­τη θα δώσει συναυ­λία με τρα­γού­δια της Μελί­νας, ενώ τον ίδιο μήνα θα εγκαι­νια­στεί στην Τεχνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων μια έκθε­ση με φωτο­γρα­φί­ες, αφί­σες, κοστού­μια, το καμα­ρί­νι της Μελί­νας και την αλλη­λο­γρα­φία της με ξένους ηγέ­τες και διά­φο­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες. Επι­με­λη­τής της έκθε­σης είναι ο Νίκος Καλ­τσάς, αρχαιο­λό­γος και επί­τι­μος διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου. Στο πλαί­σιο της έκθε­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κι άλλες εκδη­λώ­σεις, όπως προ­βο­λές ται­νιών και συναυ­λία με νέα παιδιά.

Η 18η Οκτω­βρί­ου, ημέ­ρα γενε­θλί­ων της Μελί­νας, είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον Πει­ραιά. Όπως πλη­ρο­φό­ρη­σε η κ. Μεν­δώ­νη, το Δημο­τι­κό Θέα­τρο του Πει­ραιά θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εκδή­λω­ση με τίτλο «Ο Πει­ραιάς γιορ­τά­ζει τη Μελί­να», η οποία θα πλαι­σιω­θεί και με άλλες δρά­σεις οι οποί­ες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στην πόλη -«κάποια τα κρα­τά­με για έκπλη­ξη θα τα δεί­τε εκεί­νη την ημέ­ρα», επε­σή­μα­νε η υπουρ­γός. Τέλος, το Ίδρυ­μα Μελί­να Μερ­κού­ρη, σε συνερ­γα­σία με το ΥΠΠΟΑ, διορ­γα­νώ­νει ημε­ρί­δα που θα επι­κε­ντρω­θεί στον χαρα­κτή­ρα και στις πρω­το­βου­λί­ες που ανέ­λα­βε η Μελί­να ως υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, θα είναι όμως αφιε­ρω­μέ­νη γενι­κό­τε­ρα στον ακτι­βι­σμό της. «Η Μελί­να ήταν ακτι­βί­στρια σε όλες τις λει­τουρ­γί­ες και πρά­ξεις», τόνι­σε η κ. Μεν­δώ­νη.

Τέλος, η υπουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε στα Δημο­τι­κά Περι­φε­ρεια­κά Θέα­τρα (ΔΗΠΕΘΕ), μια πρω­το­βου­λία της Μελί­νας κι ένας πρω­το­πο­ρια­κός για την επο­χή του θεσμός, ο οποί­ος «μετά από τόσα χρό­νια χρειά­ζε­ται ένα “φρε­σκά­ρι­σμα”. Έχουν επι­χει­ρη­θεί διά­φο­ρα πράγ­μα­τα στα χρό­νια που πέρα­σαν, θέλω να πιστεύω ότι το 2020 θα μπο­ρέ­σου­με, σε συνερ­γα­σία πάντο­τε με τους οικεί­ους δήμους, τις περι­φέ­ρειες και τα ίδια τα θέα­τρα, να εκσυγ­χρο­νί­σου­με το θεσμι­κό τους πλαί­σιο ώστε η παρου­σία τους στις περι­φέ­ρειες να έχει ακό­μα πιο δυνα­μι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά», συμπλή­ρω­σε η κ. Μεν­δώ­νη, πλη­ρο­φο­ρώ­ντας ότι αύριο (22/1) το μεση­μέ­ρι στο ΥΠΠΟΑ έχουν προ­σκα­λε­στεί οι διευ­θυ­ντές και οι πρό­ε­δροι των ΔΗΠΕΘΕ, οι δήμαρ­χοι και οι περι­φε­ρειάρ­χες. «Θέλου­με να ακού­σου­με από την εμπει­ρία των ετών αυτών, τι έχουν να κατα­θέ­σουν για την ανα­γέν­νη­ση του θεσμού», συμπλή­ρω­σε η κ. Μενδώνη.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων