- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα ανηλίκων που είχε «ρημάξει» διαμερίσματα στη Ραφήνα

Άλλη μια επιτυχία καταγράφηκε στο ενεργητικό του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας

Άλλη μια επι­τυ­χία κατα­γρά­φη­κε στο ενερ­γη­τι­κό του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Ραφή­νας, καθώς το τελευ­ταίο δίμη­νο σπεί­ρα είχε «ρημά­ξει» με διαρ­ρή­ξεις δια­με­ρί­σμα­τα στο κέντρο της πόλης.

Στην εξάρ­θρω­ση της σπεί­ρας συμ­με­τεί­χε δημο­τι­κού υπαλ­λή­λου, δόθη­κε τέλος στην δρά­ση άλλης μία σπεί­ρας που δρού­σε στην περιο­χή μας. Το εντυ­πω­σια­κό είναι ότι τα μέλη της σπεί­ρας είναι ανή­λι­κοι και είχαν προ­λά­βει να διαρ­ρή­ξουν την ημέ­ρα της σύλ­λη­ψης 2 δια­με­ρί­σμα­τα. Μάλι­στα ο ένας δρά­στης φορού­σε στο λαι­μό του, σταυ­ρό που είχε κλα­πεί πριν λίγη ώρα.

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε η σπεί­ρα είχε διαρ­ρή­ξει το τελευ­ταίο δίμη­νο έξι σπί­τια στην περιο­χή της Ραφή­νας. Αφού συνε­λή­φθη­σαν οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα, ο οποί­ος και διέ­τα­ξε την προ­φυ­λά­κι­σή τους, καθό­τι ήταν σεση­μα­σμέ­νοι για τα ίδια αδικήματα!

Αξί­ζει πάντως να σημειω­θεί ότι η συνερ­γα­σία πολί­των – Αστυ­νο­μί­ας σε περι­πτώ­σεις παρα­βα­τι­κό­τη­τας μπο­ρεί να απο­δει­χτεί πολύ­τι­μη, όπως η περί­πτω­ση του δημο­τι­κού υπαλ­λή­λου που κινη­το­ποι­ή­θη­κε άμε­σα και συνέ­βα­λε απο­φα­σι­στι­κά στη σύλ­λη­ψη των δραστών.

 

Πηγή: http://www.irafina.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων