- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Αττικής: Δυναμική συμμετοχή στη διεθνή τουριστική Έκθεση «Vakantiebeurs 2019»

Συμμετείχε με επιτυχία στη διεθνή τουριστική Έκθεση «Vakantiebeurs 2019», στην Ουτρέχτη

Αξιο­ποιώ­ντας την ήδη υπάρ­χου­σα δυνα­μι­κή που δημιουρ­γή­θη­κε από την πρό­σφα­τη παρου­σία της με περιο­δεία (roadshow) στην Ολλαν­δία και το Βέλ­γιο, η Διεύ­θυν­ση Του­ρι­σμού της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής συμ­με­τεί­χε με επι­τυ­χία στη διε­θνή του­ρι­στι­κή Έκθε­ση «Vakantiebeurs 2019», στην Ουτρέ­χτη, από τις 9 έως και τις 13 Ιανουα­ρί­ου 2019,ως συνεκ­θέ­της του Ελλη­νι­κού Οργα­νι­σμού Του­ρι­σμού (ΕΟΤ).

Στο περί­πτε­ρο Hall 7, standD010 του εκθε­σια­κού κέντρου Jaarbeurs, τα στε­λέ­χη και οι συνερ­γά­τες της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής παρου­σί­α­σαν στο κοι­νό της έκθε­σης και στους επαγ­γελ­μα­τί­ες του του­ρι­σμού τις μονα­δι­κές δυνα­τό­τη­τες για αξέ­χα­στες εμπει­ρί­ες που προ­σφέ­ρει η Αττι­κή ως πολυ­διά­στα­το σύνο­λο προ­ο­ρι­σμών για κάθε επο­χή του έτους και ενη­με­ρώ­θη­καν ανα­λυ­τι­κά για τα ώρι­μα του­ρι­στι­κά προ­ϊ­ό­ντα της Αττι­κής. Το booth της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής στην Vakantiebeurs 2019 είχε μεγά­λη επι­σκε­ψι­μό­τη­τα και τις πέντε ημέ­ρες της Έκθε­σης. Συγκε­κρι­μέ­να, εντυ­πω­σια­κό ήταν το ενδια­φέ­ρον και η ζήτη­ση από τους Ολλαν­δούς, που προ­γραμ­μα­τί­ζουν την επό­με­νη επί­σκε­ψή τους ζητώ­ντας περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες όχι μόνο για την Αθή­να, αλλά και για ολό­κλη­ρη την Αττι­κή. Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον έδει­ξαν οι επι­σκέ­πτες του περι­πτέ­ρου και για τις δυνα­τό­τη­τες που προ­σφέ­ρο­νται για θαλάσ­σιες δια­κο­πές με σκά­φη (sailing και yachting), στα νησιά του Σαρω­νι­κού (islandhopping).

Παράλ­λη­λα, στο πλαί­σιο της συμ­με­το­χής της στη διε­θνή του­ρι­στι­κή Έκθε­ση «Vakantiebeurs 2019», το Σάβ­βα­το 12 Ιανουα­ρί­ου 2019, η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής πραγ­μα­το­ποί­η­σε θεμα­τι­κή εκδή­λω­ση για τον οινο­του­ρι­σμό και τη γαστρο­νο­μία, σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο χώρο εντός του περι­πτέ­ρου του ΕΟΤ, κατά την οποία παρου­σιά­στη­καν οι οινι­κές του­ρι­στι­κές δια­δρο­μές και ο ιστο­ρι­κός αμπε­λώ­νας της Αττι­κής. Στη γευ­στι­κή δοκι­μή που ακο­λού­θη­σε, οι συμ­με­τέ­χο­ντες είχαν τη δυνα­τό­τη­τα να απο­λαύ­σουν την περί­φη­μη αττι­κή ποι­κι­λία Σαβ­βα­τια­νό, καθώς και γεύ­σεις της πλού­σιας αττι­κής γαστρο­νο­μί­ας. Πεποί­θη­ση όλων είναι ότι η ιδιαί­τε­ρα επι­τυ­χη­μέ­νη συμ­με­το­χή της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής στην Έκθε­ση θα ενι­σχύ­σει τις του­ρι­στι­κές ροές από Ολλαν­δία προς ολό­κλη­ρη την Αττι­κή αυτή τη χρο­νιά. Η Εντε­ταλ­μέ­νη Περι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Του­ρι­σμού της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, Ελέ­νη Δημο­πού­λου, δήλω­σε: «Εργα­ζό­μα­στε συστη­μα­τι­κά τον τελευ­ταίο και­ρό ώστε η σημα­ντι­κή του­ρι­στι­κή αγο­ρά των Κάτω χωρών να τονώ­σει την ζήτη­ση για την Αττι­κή. Όσες ενέρ­γειες έχου­με επι­τυ­χώς υλο­ποι­ή­σει στην Χάγη, στην Μπριζ αλλά και τα πρό­σφα­τα δημο­σιεύ­μα­τα από τους ολλαν­δούς του­ρι­στι­κούς συντά­κτες που φιλο­ξε­νή­θη­καν στην Αττι­κή, δεί­χνουν ότι το επό­με­νο διά­στη­μα θα ευο­δω­θούν οι προ­σπά­θειες μας». Θερ­μές ευχα­ρι­στί­ες στην Προϊ­στα­μέ­νη του γρα­φεί­ου ΕΟΤ Κάτω Χωρών, κα Ελέ­νη Σκαρ­βέ­λη και τα στε­λέ­χη της Υπη­ρε­σί­ας Εξω­τε­ρι­κού ΕΟΤ Ολλαν­δί­ας και τα στε­λέ­χη του ΕΟΤ για την άρι­στη συνερ­γα­σία με την Διεύ­θυν­ση Του­ρι­σμού της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και την διορ­γά­νω­ση της παρου­σί­ας του ΕΟΤ στην «Vakantiebeurs 2019».

Πηγή http://money-tourism.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων